KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: zakup zespołu napędowego przesiewaczy.

Opis:
Zakup zespołu napędowego przesiewaczy (ELT)
ZESPÓŁ NAPĘDU MIMOŚROD.PRZESIEWACZ WIBR. - 1,00 komplet

Specyfikacja:

Miejsce pobrania SIWZ zgodnie z powyższym
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ cała doba
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi W postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogłoszeniu i załącznikach stosuje się postanowienia ,,Regulaminu Zakupów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A." oraz Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów równoważnych pod warunkiem:
ospełnienia tych samych właściwości technicznych,
oprzedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie wraz z ofertą (np. dane techniczne, wymiary zewnętrzne, sposób podłączania, mocowanie, atesty, dopuszczenia do stosowania, itp.).
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Formularza ofertowego. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia oraz załączników.
Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców o uzupełnienie oferty o KRS, oraz inne oświadczenia i dokumenty, a także do wyjaśnienia treści złożonej oferty, oświadczeń lub dokumentów. Formularz ofertowy z załącznikami DO POBRANIA NA TEJ STRONIE (w górnej części ogłoszenia - zakładka SIWZ)
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty, za pośrednictwem strony internetowej http://swpp.gkpge.pl, lub przeprowadzenia negocjacji handlowych.
Warunkiem zakończenia postępowania i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn.

Miejsce i termin składania:

Miejsce składania ofert PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia, (budynek "A" w dni robocze od 7.30 do 14.30). Zamawiający wymaga złożenia oferty w kopertach z dopiskiem: oferta nr: GEK/PMR-ELT/K03/09957/15 "Zakup zespołu napędowego przesiewaczy". Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2015-07-17 14:30