KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Zakup wałów kruszarki

Opis:
Zakup wałów kruszarki dla KWB
WAŁ KRUSZARKI 380X4235 Z 011 701 - 2,00 sztuka


Specyfikacja:

Miejsce pobrania SIWZ
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień SIWZ, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości bądź części bez podania przyczyn.
Jeżeli Zamawiający dokona zmiany Ogłoszenia bądź SIWZ, będzie to dla Wykonawców wiążące.
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej lub po przeprowadzonych negocjacjach handlowych.
Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją Ogłoszenia.
Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.

Miejsce i termin składania:

Miejsce składania ofert Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: renata.lewicka@gkpge.pl.
Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie ani zwrotowi.
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2015-12-22 12:00

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia Rogowiec, Magazyn 004
Termin wykonania zamówienia 2016-02-26

Wymagania:

Składanie ofert częściowych NIE
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Zakup wałów kruszarki dla KWB