KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Zakup kruszarki żużla

Opis:
Zakup kruszarki żużla (ELB)
Zakup kruszarki żużla dla ELB w ilości 1 kompletu lub równoważne wraz z nadzorem nad montażem kruszarki zgodnie z specyfikacją techniczną tj. ,,Opisem technicznym przedmiotu zamówienia" stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy

Specyfikacja:

Miejsce pobrania SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, jest dostępna na stronie Internetowej Zamawiającego: http://www.elbelchatow.pgegiek.pl
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do niedzieli
Godziny pobrania SIWZ bez ograniczeń
Opłata za SIWZ
Uwagi W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składnia Ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, a także prawo dalszych negocjacji.
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie w zakresie zaoferowanych cen aukcję elektroniczną, bądź negocjacje handlowe.
Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.
Zapisy dotyczące Aukcji Elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.pgegiek.pl
SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie http://www.pgegiek.pl
w zakładce Przetargi

Miejsce i termin składania:

Miejsce składania ofert Oferty można składać w siedzibie Organizatora postępowania w pokoju 2
w budynku U-9 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu; ul. Energetyczna 7; 97-406 Bełchatów 5 terminie do dnia 24.07.2015 r. do godziny 14:00. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.30.
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2015-07-24 14:00