KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska Przedmiot: Zakup i dostawa jednej maszyny - pojazdu do sprzątania plaży - pokazowej używanej w minimalnym stopniu, nierejestrowanej w Unii Europejskiej

Organizator:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Adres:

Postomino 94, 76-113 Postomino

Województwo / powiat:

zachodniopomorskie, powiat sławieński

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

tel. 59 8109252, faks 59 8109252

Opis:

Zakup i dostawa jednej maszyny - pojazdu do sprzątania plaży - pokazowej używanej w minimalnym stopniu, nierejestrowanej w Unii Europejskiej
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa jednej maszyny - pojazdu do sprzątania plaży - pokazowej używanej w minimalnym stopniu, nierejestrowanej w Unii Europejskiej 2. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy 3. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego 4. Serwis: w obrębie 100 km od siedziby Zamawiającego. 5. Gwarancja: minimum 24 miesiące. Gwarancja rozpoczyna się od dnia protokólarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 6. Szkolenie: zapewnienie bezpłatnego szkolenia pracowników obsługujących maszynę, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 7. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 42995200-9 - maszyny do sprzątania plaży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące jego realizacji : 1. maszyna wyprodukowana w UE lub z certyfikatem dopuszczającym do użytkowania na terenie UE, 2. maszyna ciągniona jednoosiowa podłączana pod ciągnik rolniczy, 3. rok produkcji: 2015 lub młodszy 4. maszyna z sieci autoryzowanego dealera, 5. maszyna podłączona do trzypunktowego systemu podnoszącego ciągnika, 6. konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali, ocynkowana, malowana 7. masa własna pojazdu - maszyny maksymalnie 2,5 t, 8. szerokość robocza nie mniejsza niż 2.500 mm 9. pojemność zbiornika na odpady min. 2.600 litrów, 10. ładowność zbiornika na odpady min. 1.100 kg, 11. głębokość czyszczenia regulowana do nie mniej niż 250 mm, 12. maksymalna wydajność oczyszczania minimum 30.000m2 / godzinę, 13. podbierak - pojedynczo wymienne sprężynowe stalowe zęby zgarniające ze stali o wysokiej wytrzymałości, 14. napęd podbieraka hydrauliczny, 15. przesiewacz - stal o wysokiej wytrzymałości, 16. napęd przesiewacza hydrauliczny, 17. zawór zwrotny zmieniający pracę sita przesiewacza, 18. 2 komplety sit przesiewowych: a) do oczyszczania bieżącego średnia średnica oczka średnica w przedziale 26 mm - 30 mm, b) do oczyszczania wstępnego duża średnica oczka średnica w przedziale 35 mm - 50 mm, 19. instalacja elektryczna 12 V, hamulcowa zgodna z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, 20. podwójna sygnalizacja ostrzegawcza świetlna koloru pomarańczowego, 21. końcówka wyrównująca - wykańczacz, hydraulicznie podnoszona, 22. końcówka wyrównująca szerokość co najmniej 2.500 mm, 23. niskociśnieniowe szerokie opony, o wymiarach min. 520 mm, 24. urządzenie napinające taśmę sita, 25. łożyska wałków sita oraz napinacza bezobsługowe, 26. hydrauliczne opróżnianie zbiornika na odpady, 27. wysokość podnoszenia zbiornika z odpadami nie niższa niż 2.600 mm, 28. awaryjne zabezpieczenia przed uszkodzeniem, 29. sterowanie maszyną z kabiny kierowcy ciągnika : a) głębokość czyszczenia, b) zbieraniem, c) opróżnianiem zbiornika, d) wykańczacza. Znaki towarowe występujące w opisie przedmiotu zamówienia stanowią jedynie przykłady pożądanego standardu i mogą być zastąpione innymi równoważnymi wyrobami producentów, nie gorszymi niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia

Specyfikacja:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpk.postomino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino 94 76-113 Postomino.

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino 94 76-113 Postomino pokój nr 1 tut. przedsiębiorstwa

Miejsce i termin realizacji:

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30

Wymagania:

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2015.2164) 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 3. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, składając oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI SIWZ. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o załączone do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

patrz załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

patrz załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

patrz załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

patrz załącznik nr 5 do SIWZ

Uwagi:

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10