KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska Przedmiot: Zakup części do przesiewacza

Organizator:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Turów

Adres:
ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia

Województwo / powiat:

dolnośląskie, powiat zgorzelecki

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

Telefon 757734261, Faks 757734212

E-mail:
enryko.rajski@gkpge.pl

Strona WWW:

https://swpp.gkpge.pl

Opis:

Zakup części do przesiewacza (ELT)
PIERŚCIEŃ ŚLIZG.129310 ROTEX PRZESIEWACZ - 4,00 sztuka

Specyfikacja:

Miejsce pobrania SIWZ zgodnie z powyższym
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ całodobowo
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi W postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogłoszeniu i załącznikach stosuje się postanowienia ,,Regulaminu Zakupów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A." oraz Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Formularza ofertowego. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia oraz załączników.
Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców o uzupełnienie oferty o KRS, oraz inne oświadczenia i dokumenty, a także do wyjaśnienia treści złożonej oferty, oświadczeń lub dokumentów. Formularz ofertowy z załącznikami DO POBRANIA NA TEJ STRONIE (w górnej części ogłoszenia - zakładka SIWZ)
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty, za pośrednictwem strony internetowej http://swpp.gkpge.pl, lub przeprowadzenia negocjacji handlowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień zawartych w dokumentacji przetargowe, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości bądź części (jeśli zamówienie podzielone jest na części) bez podania przyczyn.
Jeżeli Zamawiający dokona zmiany Ogłoszenia bądź formularzu ofertowym, będzie to dla Wykonawców wiążące.
Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją Ogłoszenia.
Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z warunkami zawartymi w formularzu ofertowym.
Powrót do listy ogłoszeń

Miejsce i termin składania:

Miejsce składania ofert PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Turów
Dział Administracji - Kancelaria Ogólna
(Budynek ,,A" - Dyrekcja, pok. nr 13, w dni robocze, od 7:30 do 15:00)
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
Zamawiający wymaga złożenia ofert w kopertach z dopiskiem:
Oferta na: ,,Zakup części do przesiewacza Rotex"
Nr postępowania: GEK/PMR-ELT/08619/2016
Sekcja Realizacji Zakupów - PMR-ELT (E.R)
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2016-06-22 14:00

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia Oczekiwany termin realizacji: do 10 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

Wymagania:

Składanie ofert częściowych NIE
Składanie ofert wariantowych TAK
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat minimum 1 dostawę elementów zawierających podobne komponenty;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Uwagi:

Okres związania ofertą przez okres 60 dni
Kryteria oceny ofert Zakup części do przesiewacza (ELT):
Cena - 100,00%

Kontakt:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A
Telefon 757734261
Faks 757734212
E-mail enryko.rajski@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Enryko Rajski
Telefon kontaktowy 75 773 4261

Język kontaktu:

polski

Numer dokumentu:

GEK/PMR-ELT/08619/2016