KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Zakup cześci do kruszarek

Opis:
Zakup cześci do kruszarek żużla (ELO)
RUSZTOWINA KRUSZARKA UP 1000X700 20 R.5> - 84,00 sztuka
WYKŁADZINA 1000x700 PRAWA 5M36-1D17 - 2,00 sztuka
PIERŚCIEŃ KRUSZARKA UP 1000X700 ZĘBATY> - 84,00 sztuka
SWORZEN KRUSZARKI FI 55 NR RYS RK-2313 - 24,00 sztuka
WYKŁADZINA 1000x700 LEWA 5M36-1D16 - 2,00 sztuka
PIERŚCIEŃ KRUSZARKA UP 1000X700 GŁADKI > - 84,00 sztuka
SWORZEŃ KRUSZARKI FI50 R.RK-2383 - 24,00 sztuka
WYKŁADZINA UP 1000X700 R.5M36-2B4 - 4,00 sztuka

Specyfikacja:

Miejsce pobrania SIWZ http://www.elopole.pgegiek.pl/przetargi/swpp
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi 1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się z zastosowaniem aukcji elektronicznej i/ lub negocjacji handlowych.
2.Z zastrzeżeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) Spółce PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
3.warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia lub wysłaniem zaproszenia do składania ofert albo negocjacji.
4.Spółka zależna PGE GiEK S.A. w przypadku ubiegania się o udzielenie jej zamówienia, może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, niebędącemu Spółką GK PGE, jedynie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania zakupowego w dowolnym trybie przewidzianym w Procedura zakupu w PGE GiEK S A proc 10032 i na zasadach w nim określonych

Miejsce i termin składania:

Miejsce składania ofert Oferty należy składać u Zamawiającego tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalana S.A. Oddział Elektrownia Opole, 46-021 Brzezie k. Opola, Kancelaria Ogólna, budynek administracyjny, piętro 2, pokój 208 (kancelaria jest czynna w godzinach od 7.30
do 14.30) lub przesłać na w/w adres.
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2016-02-10 12:30