KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Wykonanie ulepszonej zsypnicy do kruszarki żużla w 2016 r

Opis:
Wykonanie ulepszonej zsypnicy do kruszarki żużla w 2016 r
Ujęty w SIWZ do niniejszego postępowania oraz w załącznikach

Specyfikacja:
Miejsce pobrania SIWZ Strona internetowa
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ 24h
Opłata za SIWZ
Uwagi 1. Kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenia Zamówienia Niepublicznego bez podania przyczyny.
2. Po przeprowadzeniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający może dodatkowo przeprowadzić negocjacje handlowe.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
6. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
7. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.
8. Spółka nadzorowana w przypadku ubiegania się o udzielenie jej zamówienia, może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, niebędącemu Spółką GK PGE, jedynie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim przeprowadzeniu Postępowania zakupowego w dowolnym trybie przewidzianym w Procedurze i na zasadach w niej określonych
9. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu cywilnego.
Powrót do listy ogłoszeń

Miejsce i termin składania:

Miejsce składania ofert Oferty należy składać u Zamawiającego tj.: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Sekcja Realizacji Zakupów przy Elektrowni Opole, Oddział Elektrownia Opole - 46-021 Brzezie k. Opola, kancelaria ogólna, budynek administracyjny, piętro II, pokój 208 (kancelaria jest czynna w godzinach od 7:30 do 14:30) lub przesłać na wyżej wymieniony adres
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2016-02-12 12:30

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole.
Termin wykonania zamówienia do 31.03.2016r.

Wymagania:

Składanie ofert częściowych NIE
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Wykonanie ulepszonej zsypnicy do kruszarki żużla w 2016 r.:
Formalno-Prawny - 100,00%
Wymagania techniczne - 100,00%
Sytuacja ekonomiczno-finansowa - 100,00%