KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Wykonanie ogrodzenia, kanalizacji deszczowej oraz położenie nowej nawierzchni

Opis:
Wykonanie ogrodzenia, kanalizacji deszczowej oraz położenie nowej nawierzchni na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku
1. Wykonanie ogrodzenia:ręczne karczowanie krzaków i korzeni,rozebranie ogrodzenia z siatki na cokole betonowym z wywiezieniem i utylizacją - 65 mb,ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych 40x60 mm powlekanych o rozstawie 2.50 m obsadzonych w prefabrykowanych gniazdach betonowych z prefabrykowanym cokołem betonowym - 65 mb,furtka szer. 1,00 m do ogrodzenia z siatki o wysokości 1.50 m na słupkach stalowych 40x60x2 mm ocynkowanych i powlekanych farbą poliestrową osadzone w prefabrykowanych gniazdach betonowych - 1 kpl. 2. Kanalizacja deszczowa:wykonanie studni chłonnych z kręgów o śr. 1.2 m i głębokości 3,0 m z pokrywą żelbetową, włazem żeliwnym typu ciężkiego, stopniami żeliwnymi i warstwą odsączającą - 4 szt.,wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 7 szt.,ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PVC łączonych na wcisk 160/3,2 mm z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zagęszczeniem mechanicznym warstwami - 85,40 m,podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej wpustem deszczowym z rewizją i redukcją do rury spustowej wraz z niezbędnymi robotami - 2 kpl.3. Nawierzchnia rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową betonową - 1236,97 m2,rozebranie krawężników betonowych - 181,70 m, kruszenie betonu pochodzącego z rozbiórki kruszarkami do betonu - 204,58 m3,wywóz i utylizacja nawierzchni asfaltowej - 142,25 t,mechaniczne wykonanie koryta głębokości do 20 cm - 1333,37 m2,mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 1333,37 m2,wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (betonu z rozbiórki) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 1333,37 m2, ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - 216,0m,wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1333,37 m2,geodezyjny pomiar powykonawczy terenu działki wraz z naniesieniem wykonanych instalacji - 1 kpl.4. Instalacja elektryczna osadzenie w gruncie studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 7 szt.wykonanie kanałów z rur PVC ułżonych na wcisk o 110/3,2 mm jako przepustów kablowych - 28,80 m,ułożenie przewodu YKY 3x2,5 mm2 wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem warstwami z zagęszczeniem mechanicznym - 136,0 m,ułożenie przewodu YKY 5x6 mm2 wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem warstwami z zagęszczeniem mechanicznym - 198,90 m,ułożenie bednarki 25x4 mm w rowach kablowych - 123,70 m podłączenie układanych przewodów do skrzynki zewnętrznej wraz z wykonaniem zabezpieczeń - 4 kpl pomiary wykonanych instalacji elektrycznych wraz z dokumentacją - 1 kpl 5. Instalacja wodociągowa wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE o śr. 32 mm z ręcznym wykonaniem wykopu i zasypaniem warstwami z zagęszczeniem mechanicznym - 76,50 m, wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE o śr. 25 mm z ręcznym wykonaniem wykopu i zasypaniem warstwami z zagęszczeniem mechanicznym - 56,30 m, przebicie otworu w ścianie budynku i posadzce w celu wpięcia przyłącza do istniejącej instalacji wodociągowej - 1 kpl, podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej z niezbędną przeróbką instalacji - 1 kpl, dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych - 1 kpl, próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - 1 kpl, badanie wody wraz z dokumentacją - 1 kpl. 6. Kanalizacja sanitarna ułożenie przyłącza z rur PVC łączonych na wcisk 160/3,2 mm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem warstwami z zagęszczeniem mechanicznym - 11,00 m, przebicie otworu w ścianie zewnętrznej i betonowych zbiorniku bezodpływowym - 2 szt., wprowadzenie rur do budynku gospodarczego i zbiornika bezodpływowego wraz z uszczelnieniem podejść - 2 kpl


Specyfikacja:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.piwlebork.bip2.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku, ul. Weterynaryjna 1 84-300 Lębork.

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku, ul. Weterynaryjna 1 84-300 Lębork