KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Wykonanie, dostawa i montaż elementów wyposażenia budynku

Miejsce i termin składania:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Narodowe, al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków, pok 050

Miejsce i termin realizacji:

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.02.2016

Opis:
Wykonanie, dostawa i montaż elementów wyposażenia budynku Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie budynku Pawilonu Józefa Czapskiego mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 14 w Krakowie. Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż wszystkich elementów wyposażenia zgodnie z projektem tj.: - wykonanie zabudowy: kawiarni, kuchni, regałów książkowych, zabudowy gastronomicznej oraz części informacyjnej budynku, - dostawę mebli, tj. w szczególności: krzeseł, stolików, stołów, biurek, foteli; - dostawę oraz montaż elementów oświetlenia, tj. stylizowanych opraw oświetleniowych zewnętrznych w formie kul, jak i wewnętrznych w postaci lamp wiszących, kinkietów, lamp stojących oraz lampek do indywidualnego oświetlania; - dostawa elementów drobnego wyposażenia takiego jak: pojemniki na mydło, uchwyty na papier, kosze na śmieci, szczotki do WC, przewijak dla niemowląt, wieszaki, parasolniki, gazetowniki oraz lustra; - dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych, w skład których wchodzą zmywarki, chłodziarki, lada ziębnicza, ekspres do kawy kostkarka, kruszarka, kuchenka mikrofalowa oraz zlewozmywaki będące częścią zabudów gastronomicznych i socjalnych. - drobne wyposażenie kawiarni. Szczegółowy opis określają projekty, tj.: Aktualizacja- II Projektu aranżacji wnętrz Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie- część III - aranżacja kawiarni wraz z zapleczem oraz Aktualizacja - II Projektu Aranżacji Wnętrz Pawilonu Józefa Czapskiego W Krakowie, Część II- Aranżacja- Meble autorstwa Pani Danuty Fredowicz; ilość poszczególnych elementów wyposażenia wchodząca w zakres zamówienia, zawarta jest w przedmiarach. W dokumentacji projektowej zamieszczono zdjęcia w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez wykonawcę. Dostawa i montaż odbywać się będą w nowopowstającym, wykończonym budynku. Wykonawca nie może prowadzić żadnych prac transportowych i montażowych skutkujących uszkodzeniem budynku jak również jego wyposażenia. Ponieważ budynek usytuowany jest na tyłach działki, może to stanowić utrudnienia w realizacji dostaw poprzez ograniczenie gabarytowe samochodów dostawczych. Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia powinny być dostarczone oraz ustawione i zamontowane w docelowych pomieszczeniach budynku zgodnie z projektami: Aktualizacja- II Projektu aranżacji wnętrz Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie- część III - aranżacja kawiarni wraz z zapleczem oraz Aktualizacja - II Projektu Aranżacji Wnętrz Pawilonu Józefa Czapskiego W Krakowie, Część II- Aranżacja- Meble Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, w których ma znajdować się wyposażenie i przeprowadzić we własnym zakresie niezbędne pomiary, szczególnie w zakresie transportu elementów o dużych wymiarach. Wykonawca w toku realizacji zawartej umowy zobowiązany jest przedstawić do akceptacji projektanta próbki wszystkich materiałów wraz z wymaganymi dokumentami, oraz uzyskać zatwierdzenie projektanta ich kolorystyki, a także opracować rysunki warsztatowe. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów wyspecyfikowanych elementów wyposażenia w granicach 3%, nie dotyczy to zabudów których wymiary należy zweryfikować po robotach wykończeniowych oraz sprzętu mającego być częścią tych zabudów. Ich wymiary warunkowane są przeprowadzeniem inwentaryzacji we własnym zakresie. Zakres przedmiotu zamówienia określono szczegółowo w następujących załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Załącznik 1a: Aktualizacja- II Projektu aranżacji wnętrz Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie- część III - aranżacja kawiarni wraz z zapleczem, 2) Załącznik 1b: Aktualizacja - II Projektu Aranżacji Wnętrz Pawilonu Józefa Czapskiego W Krakowie, Część II- Aranżacja- Meble, 3) Załącznik 1c: Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- B-17.00.00 Dostawa mebli i elementów wyposażenia wnętrz- Cały budynek, 4) Załącznik 1d: Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- B-18.00.00 Dostawa mebli i elementów wyposażenia wnętrz- Kawiarnia, 5) Załącznik 1e: Przedmiar/ wyposażenie meble, 6) Załącznik 1f: Przedmiar/ wyposażenie kawiarnia, 7) Załącznik 1g: Wykaz wyposażenia drobnego kawiarni

Specyfikacja:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/mnkrakow/Article/id,240951.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Narodowe, al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków, pok 050.