KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Roboty antykorozyjne konstrukcji stalowej elektrowciągów do transportu pionowego przesiewaczy

Roboty antykorozyjne konstrukcji stalowej elektrowciągów do transportu pionowego przesiewaczy z budynków Płuczki I i Płuczki II dla potrzeb KW S.A. w ZPMW KW S.A. Oddział KWK Ziemowit Zadanie 1- Płuczka I - poziom +17,50 m - elektrowciąg nr 29 - konstrukcja wsporcza na zewnątrz budynku +belka jezdna na poziomie +25,60m Zadanie 2 - Płuczka II - Konstrukcja stalowa na zewnątrz budynku wraz z platformami najazdowymi dla elektrowciagu nr 40.

Miejsce i termin składania:

Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK ,,Ziemowit" 43-143 Lędziny ul. Pokoju 4
Dział Zamówień i Przetargów, Budynek Rozdzielni Głównej, pokój nr 3
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 600 do godz. 1400
w terminie do dnia otwarcia ofert, do godz. 8:45.
Ofertę pisemną należy złożyć w wyżej wymienionym miejscu i terminie w zaklejonym opakowaniu z dopiskiem Roboty antykorozyjne konstrukcji stalowej elektrowciągów do transportu pionowego przesiewaczy z budynku Płuczki I i Płuczki II w ZPMW KW SA Oddział KWK ,,Ziemowit"
Zadanie 1 - Płuczka I - poziom + 17,50 m - elektrowyciąg nr 29 - konstrukcja wsporcza na zewnątrz budynku + belka jezdna na poziomie +25,60m
Zadanie 2 - Płuczka II - konstrukcja stalowa na zewnątrz budynku wraz z platformami najazdowymi dla elektrowciągu nr 40., Nie otwierać przed 22.07.2015r.. godz.9:00" oraz nazwą i adresem Wykonawcy.
2. Odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
6. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.
Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
1) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytacji ustnej z zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,
2) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.