KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska Przedmiot: Remont przesiewacza wibracyjnego

Organizator:

POLSKA GRUPA GÓRNICZA sp. z o.o. Oddział KWK "Bolesław Śmiały"

Adres:
ul. Pstrowskiego 12, 43-173 Łaziska Górne

Województwo / powiat:

śląskie, powiat mikołowski

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

tel. +48 / 032 717 52 30, fax.+48 / 032 / 717 53 51

Opis:

Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest:
Remont przesiewacza wibracyjnego PWE2-2,2x5,25 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla PGG sp. z o.o. Oddział KWK "Bolesław Śmiały"
2) Szczegółowy zakres zamówienia (oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe) określono w Załączniku nr 1.

Miejsce i termin składania:

Termin i miejsce składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:
Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
Oddział KWK "Bolesław Śmiały"
43-173 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 12
Kancelaria Główna
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 600 do godz. 1400.
w terminie do dnia otwarcia ofert, do godz. 845
Ofertę pisemną należy złożyć w wyżej wymienionym miejscu i terminie w zaklejonym opakowaniu z dopiskiem "Przetarg nr 051600274. Remont przesiewacza wibracyjnego PWE2-2,2x5,25 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla PGG sp. z o.o. Oddział KWK "Bolesław Śmiały". Nie otwierać przed dniem 19.08.2016 r. godz. 900 oraz nazwą i adresem Wykonawcy. Odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie:

Otwarcie ofert. 1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.08.2016 r. o godz. 900 w: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" 43-173 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 12 Budynek Dyrekcji, Sala nr 209

Wadium:

nie wymagane

Numer dokumentu:

401600274/01

Źródło:

Internet i własne

Załączniki

specyfikacja

powrót do menu ↑

ID: 12331933

TYLKO U NAS

otwórz     drukuj     treść oryginalna    analizuj     mapa     schowek

Data dodania:

2016-08-02

Kategoria:

przetarg aukcja elektroniczna - Polska

Przedmiot:

Rusztowina na ziarno do kruszarki UPK 1000x1000

Organizator:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Adres:

ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Województwo / powiat:

śląskie, powiat Jastrzębie-Zdrój

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

032 756 4066, 32 756 4217

Strona WWW:

https://jsw.logintrade.net

Opis:

Rusztowina na ziarno do kruszarki UPK 1000x1000
Lista produktów:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi Załącznik/Link
1. rusztowina na ziarno 0-20 wg rys. nr W73.210-06 kruszarka UPK 1000x1000 1 komplet

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2016-08-05 23:59:00

Otwarcie:

Czas aukcji Data: 10.08.2016 Godzina rozpoczęcia aukcji: 12:00:00

Miejsce i termin realizacji:

Termin dostawy:
do 31.08.2016r.
Sposób dostawy:
Na koszt sprzedającego na magazyny ZLM JSW S.A. przy Zakładach JSW S.A.

Wadium:

600,00 PLN

Wymagania:

Opis aukcji:
Aukcja japońska - uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają możliwość jej akceptacji w ustalonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę przechodzą do kolejnego etapu z wartością niższą, a ci którzy nie zaakceptowali odpadają z gry. Aukcja prowadzona jest równolegle na dwie lub więcej pozycji.
Ceny na aukcji elektronicznej należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO)
Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym przez Kupca czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w aukcji.
Informacje dodatkowe:
Aukcja elektroniczna prowadzona w oparciu o "Regulamin udzielania przez Zakład Logistyki Materiałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej 500 tysięcy złotych".
Uwaga!
Na jeden dzień przed terminem aukcji do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o
dopuszczeniu do aukcji lub o ewentualnym przesunięciu terminu aukcji. O powyższym Oferenci informowani będą drogą elektroniczną przez Operatora aukcji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów +48 32 756 42 11, +48 32 756 42 34[](#)
Informacje o ofertach:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Warunki udziału w aukcji:
1. Warunkiem udziału w aukcji elektronicznej jest rejestracja konta na Platformie Logintrade (https://jsw.logintrade.net/rejestracja) oraz zgłoszenie udziału w aukcji najpóźniej do godz.:23:59 zgodnie z terminem składania ofert. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach znajdują się na stronie: https://jsw.logintrade.net/rejestracja/aktualneaukcje.html.
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
2. Warunkiem udziału w aukcji jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail: aukcje@zlm.jsw.pl.
Wysokość wadium: 600,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
- w pieniądzu, tj. przelewem na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Logistyki Materiałowej ul. Towarowa 1 44-330 Jastrzębie-Zdrój, nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem ,,wadium aukcja nr 641/A/DZZ/16",
- w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej,
- w poręczeniu bankowym.
- zaliczeniu zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta
W przypadku wadium w formie zaliczenia zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta, oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o zgodzie na zablokowanie na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
Osobą zajmującą się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. jest Pani Dorota Siedlaczek - tel. 32 756 4582.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone w kasie Zakładu Logistyki Materiałowej JSW S.A.
W przypadku składania oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia wadium można załączyć do oferty.
Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez okres minimum 60 dni od daty terminu aukcji.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy lub daty unieważnienia postępowania.
3. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przesłanie:
- oświadczenia i formularza ofertowego (zostały zamieszczone w załączniku do ogłoszenia),
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 ,,Specyfikacja Techniczna", na adres mailowy: aukcje@zlm.jsw.pl lub osobiście do kancelarii głównej w terminie składania ofert.
Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzających wniesienie ustalonego wadium w formie papierowej na adres:
JSW S.A. Zakład Logistyki Materiałowej
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji.
Dopuszcza się przesłanie scanów ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem tylko w wersji PDF na następujący adres email:aukcje@zlm.jsw.pl - w temacie proszę podać numer aukcji.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Brak wymaganych dokumentów lub brak wniesienia wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji elektronicznej. Oferent związany jest ofertą do chwili zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni.
Wszelkie oświadczenie przesłane w formie scanów powinny być dostarczone w wersji papierowej do Zamawiającego.
UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW NA ADRES MAILOWY: aukcje@zlm.jsw.pl LUB OSOBIŚCIE DO KANCELARII GŁÓWNEJ.
Prawa i obowiązki zamawiającego:
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo unieważnienia lub odstąpienia od aukcji, w całości lub części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: aukcje@zlm.jsw.pl lub faxem do następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.
Dokumenty wymagane od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej:
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna"
Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach:
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna"
Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna"
Dodatkowe warunki i wymagania techniczne:
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zmiana umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla Zamawiającego zmian, polegających między innymi na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.
Waluta:
PLN

Uwagi:

Reguły aukcji:
Licytacja otwarta
Aukcja japońska
Cena dotyczy całego kontraktu
Aukcja zniżkowa
Minimalna zmiana ceny: 99 PLN
Kryteria oceny: Cena
Ilość dogrywek: 0
Czas na decyzję: 1 minut
Widok: Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów

Kontakt:

Kontakt w sprawach formalnych:
Dział Przetargów, nr tel.: 032 756 4066,4095
Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia:
Agnieszka Pietrasz, nr tel.: 32 756 4217