KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Remont przesiewacza wibracyjnego.

Opis:

Remont przesiewacza wibracyjnego PWK1-2,2x4,5 produkcji PROGRESS ECO dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KW S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały".
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno- użytkowe określono w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w dokumentacji technicznej przesiewacza wg rys nr 20-K015.

Miejsce i termin składania:

Termin i miejsce składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:
Oddziału KWK "Bolesław Śmiały"
43-173 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 12
Budynek Dyrekcji, Kancelaria Główna
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 600 do godz. 1400.
w terminie do dnia otwarcia ofert do godz. 8:30 .
2. Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową, nr sprawy, adres Zamawiającego, temat zamówienia oraz napis:
Nie otwierać przed dniem 08.10.2015 r. godz. 9:00.

Otwarcie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.10.2015 r. o godz. 9:00 w: Oddziale KWK "Bolesław Śmiały" 43-173 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 12 Budynek Dyrekcji, sala nr 209.