KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska Przedmiot: Nowa pływająca koparka łańcuchowo-czerpakowa

Organizator:
TRANSPIACH Kopalnia Kruszywa Wiesława, Stefan Piotrowscy Spółka Jawna

Adres:

Zachowice, ul. Piaskowa 2, 55-080 Kąty Wrocławskie

Województwo / powiat:
dolnośląskie, powiat wrocławski

Państwo:
Polska

Telefon / fax:
Tel.: +48 713112478, Faks: +48 713112478

E-mail:
biuro@transpiach.com.pl

Opis:

Nowa pływająca koparka łańcuchowo-czerpakowa.
Przedmiotem zamówienia jest nowa pływająca koparka łańcuchowo- czerpakowa
Obligatoryjne parametry techniczne urządzenia, które muszą być bezwzględnie spełnione (specyfikacja techniczna):
-- Ilość wysypów na minutę (regulowana bezstopniowo): od 8 do 32;
-- Teoretyczna wydajność wydobycia (przy ciężarze właściwym 1,75- 1,8 t/m3) min. 60 maks. 240 m3 /h;
-- Długość wysięgnika minimum 30 m;
-- Zakres pracy w zakresie maksymalnej głębokości wydobycia musi mieścić się co najmniej w granicach od 13 do 14 m, (co wynika ze specyfiki złoża), ale może być wyższy;
-- Napięcie robocze 400V/50 Hz; napięcie sterujące 230 V;
-- Silniki elektryczne regulowane falownikiem;
-- Łańcuch wydobywczy traktorowy wielkości D3, łączony na śruby;
-- Wydajność dla mieszaniny instalacji odzysku piasku drobnoziarnistego min. 300 m3 / h;
Urządzenie powinno zawierać następujące elementy:
-- korpus pływający (2 pontony wzdłużne, 1 ponton poprzeczny, stężenia poprzeczne);
-- urządzenia transportowe (napęd łańcucha czerpakowego, łańcuch z czerpakami, drabina czerpakowa i turas dolny uszczelniony dożywotnio, wciągarka drabiny czerpakowej, dziób, śródokręcie);
-- ruszt prętowy nadziarna;
-- kabina operatora z izolacją cieplną i dźwiękową oraz pulpitem sterowniczym;
-- wyposażenie elektryczne;
-- oświetlenie;
-- urządzenie do wzbogacania (przesiewacz odwadniający o wydajności min. 300 t/h, wanna przesiewacza i przesypy zrzutowe, konstrukcja przesiewacza);
-- przenośnik wyładowczy;
-- cumowanie i kotwiczenie (minimum: 4 wciągarki boczne, 4 stojaki do prowadzenia lin, 1 wciągarka czołowa, 1 stojak do prowadzenia lin);
-- pomocniczy żuraw pokładowy;
-- pompa świeżej wody;
-- 8- calowa instalacja odzysku piasku drobnoziarnistego;
-- GPS - system kontroli eksploatacji złoża;
-- kamery monitorujące;
-- sterowanie elektryczne;
-- kontener/kontenery techniczne;
Ponadto Oferent musi zagwarantować następujące:
-- Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego wady/ awarii - 16 godzin od chwili zgłoszenia. Maksymalny czas na usunięcie wszelkich wad/ awarii urządzenia, w przypadku ich wystąpienia, nie więcej niż 48 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (przy czym do 48- godzinowego terminu na usunięcie wady/ awarii nie wlicza się godzin przypadających w dni obejmujące: święta będące dniami ustawowo wolnym od pracy, soboty i niedziele).
-- Zapewnienie w ramach ceny przeglądów gwarancyjnych - minimum jeden raz do roku przez okres pierwszych dwóch lat eksploatacji maszyny, liczony od dnia odbioru urządzenia.
-- Przeprowadzenie szkolenia z obsługi maszyny dla personelu Zamawiającego, w języku polskim, w miejscu dostawy urządzenia.
-- Dostarczenie wraz z maszyną kompletnej dokumentacji dotyczącej maszyny sporządzonej w języku polskim, tj. instrukcji obsługi i konserwacji (DTR), katalogu części zamiennych i zużywających się, schematu układu elektrycznego, wyliczenia stateczności.
-- Podpisanie umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferent ma obowiązek złożyć oświadczenie o akceptacji wszelkich warunków określonych we wzorze umowy oraz zobowiązaniu się do zawarcia umowy według tego wzoru.

(wszelkie załączniki oraz dodatkowe informacje wymogach udziału w postępowaniu zawarte są na stronie internetowej Zamawiającego http://www.transpiach.com.pl)
Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowity zakres zamówienia został podany w pkt. II.1.5 niniejszego formularza.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 4 136 000 i 6 204 000 PLN

Specyfikacja:

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Miejsce i termin składania:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.8.2016 - 16:00

Otwarcie:

Warunki otwarcia ofert Data: 10.8.2016 - 16:10 Miejscowość: Ślęza Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Miejsce i termin realizacji:

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wieś Kamionna
55-080 Kąty Wrocławskie
woj. dolnośląskie.

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 11.8.2016. Zakończenie 20.3.2017

Wymagania:

dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:

Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena (całkowita cena Zamówienia tj. cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (w tym transport/dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie, podatki etc.). ocena zostanie wyrażona w punktach, na podstawie następującego wzoru: (cena oferty najtańszej spośród wszystkich ważnych ofert)/(cena oferty badanej) x 60=ilość punktów). Waga 60

2. Termin dostawy w dniach (termin dostawy w dniach: najkrótszy spośród wszystkich ważnych ofert/termin dostawy w dniach:oferty badanej x 25 = ilość punktów). Waga 25

3. Okres gwarancji (okres gwarancji (liczba roboczogodzin)oferty badanej/ najdłuższy okres gwarancji (liczba roboczogodzin) spośród wszystkich ważnych ofert x 10 = ilość punktów). Waga 10

4. Zapotrzebowania na energię elektryczną i zużycia energii elektrycznej (Ocena zostanie wyrażona w punktach, na podstawie następującego wzoru: (zapotrzbowanie na energię elektr.: najniższe spośród wszystkich ważnych ofert)/(zapotrzebowanie na energię elektryczną:oferty badanej)x5=ilość punktów). Waga 5
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Kontakt:

TRANSPIACH Kopalnia Kruszywa Wiesława, Stefan Piotrowscy Spółka Jawna
0000278887
Zachowice, ul. Piaskowa 2
Punkt kontaktowy: TRANSPIACH Kopalnia Kruszywa, Oddział Ślęza; Ślęza, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce
Osoba do kontaktów: Stefan Piotrowski
55-080 Kąty Wrocławskie
Polska
Tel.: +48 713112478
E-mail: biuro@transpiach.com.pl
Faks: +48 713112478

Język kontaktu: polski