KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: najem kruszarki.

Przedmiotem zamówienia jest najem kruszarki wraz z operatorem do przekruszenia zgromadzonego na bazie materiałowo-sprzętowej w Sielcu gruzu betonowego w ilości do 1 000,00 ton z rozbiórki chodników (płytki chodnikowe, krawężniki, obrzeża). Kruszenie wykonane będzie dwukrotnie - pierwsze do frakcji 0-63 mm, drugie do frakcji 0-31,5 mm. Usługa świadczona będzie na terenie bazy materiałowo-sprzętowwej w Sielcu k/Chełma. Wykonawca zapewnia załadunek materiału do rozkruszenia. Podana ilość godzin świadczenia usługi jest wartością szacunkową, w przypadku nie zrealizowania przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym w czasie trwania umowy, usługę uważa się za zakończoną z dniem 30 września 2015 r. Bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 70 % przedmiotu zamówienia.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo
Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, I piętro, pokój Nr 116A.