KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska Przedmiot: Leasing finansowy wraz z dostawą przenośników zgrzebłowych ścianowych i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką

Organizator:

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

Adres:

ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice

Województwo / powiat:

śląskie, powiat Katowice

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

Tel.: +48 327177324/+48 3217177081, Faks: +48 327177942

E-mail:

j.bielenin@pgg.pl

Strona WWW:

https://laip-pgg.coig.biz

Opis:

Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla potrzeb KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit z podziałem: Dostawa nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego (przewidywany termin dostawy 2016r.,) Dostawa nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką (przewidywany termin dostawy 2017r.).
1. Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla potrzeb KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit z podziałem:
Dostawa nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego (przewidywany termin dostawy 2016r.,)
Dostawa nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką (przewidywany termin dostawy 2017r.).
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.
Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką dla potrzeb KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit z podziałem:
Dostawa nr 1 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego (przewidywany termin dostawy 2016r.,)
Dostawa nr 2 - Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego wraz z kruszarką (przewidywany termin dostawy 2017r.).
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2a do SIWZ.

Specyfikacja:

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.8.2016 - 14:00
Dokumenty odpłatne: nie

Miejsce i termin składania:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.8.2016 - 11:45

Otwarcie:

Warunki otwarcia ofert Data: 18.8.2016 - 12:00 Miejscowość Bieruń Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Miejsce i termin realizacji:

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
Oddział KWK Piast-Ziemowit
Ruch Ziemowit.

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.9.2016 Zakończenie 28.2.2017

Wadium:

85 000 PLN

Wymagania:

dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Aukcja elektroniczna.
1) Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja/e elektroniczna/e, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej trzy oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ceny.
3) Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji.

2. Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz
3. Zgodnie z art. 91c ust. 1 i 2 ustawy w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą Formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia (poprawiające warunki złożonych przez nich ofert), podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:

1) Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji i otrzymają od Zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im zalogowanie do Portalu Aukcji Publicznych (https://laip-pgg.coig.biz).
2) Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające między innymi poufne identyfikatory, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w formularzu ofertowym).
3) Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło).
4) Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.

5) Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: (j.bielenin@pgg.pl)
5. Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:
1) Szerokopasmowe łącze internetowe.
2) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.
3) Stabilne wersje przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript i Java.
4) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
5) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
6) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1366x768.

7) Wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie https://laip-pgg.coig.biz w dziale ,,Pomoc" oraz instrukcji obsługi w dziale ,,Instrukcja obsługi" (dostępnej po zalogowaniu).
6. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże wzór ww. podpisu do administratora systemu.
7. W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż wskazane w złożonej ofercie, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) przed otwarciem aukcji.
UWAGA: Dla Wykonawców nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego
Posiadanie przez wykonawcę ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Punkt kontaktowy: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit, ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń, Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Bielenin, Jadwiga Dąbek
40-039 Katowice
Polska
Tel.: +48 327177324/+48 3217177081
E-mail: j.bielenin@pgg.pl
Faks: +48 327177942