KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Dzierżawa w 2016 roku fabrycznie nowego lub używanego mobilnego przesiewacza bębnowego

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Dzierżawa w 2016 roku fabrycznie nowego lub używanego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru

Opis:

Dzierżawa w 2016 roku fabrycznie nowego lub używanego (rok produkcji nie starszy niż 2010, liczba godzin przepracowanych nie większa niż 6400mth) mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru

Specyfikacja:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mzo.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: mzo.com.pl.

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat w siedzibie Zamawiającego ulica Staroprzygodzka 138 w Ostrowie Wielkopolskim

Miejsce i termin realizacji:

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016

Wadium: 7500 zł