KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Dostawa wraz z zabudową przesiewacza

Opis:
Dostawa wraz z zabudową przesiewacza PZ-2690 lub równoważnego na płuczce GI na rzecz Kompanii Węglowej S.A. Oddziału KWK Halemba-Wirek

Miejsce i termin składania:

XVI. Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:
Kompania Węglowa S.A. Oddz. KWK ,,Halemba-Wirek"
ul. Kłodnicka 54, 41-706 Ruda Śląska
Dział Zamówień i Przetargów - pok. nr 207
do dnia otwarcia ofert do godz. 8:30
2. Ofertę pisemną należy złożyć w wyżej wymienionym miejscu i terminie w zaklejonym opakowaniu z dopiskiem ,,Postępowanie o udzielenie zamówienia pt. .... Nie otwierać przed dniem 17.03.2016 r. do godziny 9:00" oraz nazwą i adresem Wykonawcy. Odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie:

Otwarcie ofert 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.03.2016 r. o godz. 9:00 w: Kompania Węglowa S.A. Oddz. KWK ,,Halemba -Wirek" ul. Kłodnicka 54, 41-706 Ruda Śląska Dział Zamówień i Przetargów - pok. 217

Miejsce i termin realizacji:

miejsce realizacji Oddział KWK "Halemba - Wirek"

Wadium:

nie wymagane

Wymagania:

II. Informacje podstawowe:
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Kompanii Węglowej S.A. zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem jej zakresu, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Uwagi:

XII. Kryteria oceny oferty:
Kryterium oceny- najniższa cena (C)- waga 100 %

Numer dokumentu:

151600055/01