KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska Przedmiot: Dostawa używanego stacjonarnego sita obrotowego

Organizator:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres:
ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra

Województwo / powiat:

lubuskie, powiat Zielona Góra

Państwo:
Polska

Telefon / fax:

tel. 68 322-91-86, faks 68 322-91-84

Opis:

Dostawa używanego stacjonarnego sita obrotowego do przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Zamówienie obejmuje: zabudowane stacjonarne sito bębnowe (przesiewacz bębnowy), przenośnik łańcuchowy łamany kanałowo wznoszący zadający odpady do przesiewacza bębnowego, przenośnik odbierający frakcję pod sitową, przenośnik odprowadzający frakcję pod sitową do kontenera, przenośnik zadający frakcję nad sitową do prasy. Wyprodukowane po roku 2005. Stanowi to technologicznie stacjonarną linię do przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączniku nr 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto

Specyfikacja:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra, pok. 101.

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 08:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra, w kancelarii lub w pok. 101

Miejsce i termin realizacji:

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98

Wadium:

10.000,00 zł

Wymagania:

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.1. do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.1. do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.1. do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.1. do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.1. do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

Uwagi:

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin montażu i uruchomienia linii technologicznej - 10

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kod CPV:

42990000-2

Numer dokumentu:

76701 - 2016

Źródło:

Biuletyn Zamówień Publicznych - data zamieszczenia: 09.06.2016

Załączniki

specyfikacja

powrót do menu ↑

 

Śląskie (1):

 

ID: 12101866

otwórz     drukuj     treść oryginalna    analizuj     mapa     schowek

Data dodania:

2016-06-09

Kategoria:

przetarg nieograniczony - Polska

Przedmiot:

Odbudowa drogi leśnej

Organizator:

Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Węgierska Górka

Adres:

ul. Zielona 62, 34-350 Węgierska Górka

Województwo / powiat:

śląskie, powiat żywiecki

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

tel. 033 8641214, faks 033 8641481

Opis:

Odbudowa drogi leśnej Pod Magurkę w leśnictwie Sikorczane
Przedmiotem zamówienia jest Odbudowa drogi leśnej Pod Magurkę w leśnictwie Sikorczane 3. Zakres robót obejmuje: 3.1 Konstrukcja nawierzchni i zakres robót na poszczególnych odcinkach: Od 0+000 do 1+201 -Przygotowanie kruszywa z wykopów w kuszarce do naprawy dróg -Wbudowanie i dogęszczenie materiału z kruszarki wraz z wyprofilowaniem korony drogi wraz z rowem Naprawa nawierzchni składnicy końcowej -Wykonanie korytowania , ułożenie geowłókniny -Wykonanie warstwy dolnej - kruszywo łamane 20cm -Wykonanie warstwy górnej - kruszywo łamane 15cm 3.2 Poprawa odwodnienia -Wykonanie rowu wraz z niezbędnymi kuciami na całej długości -Wykonanie przepustów poprzecznych fi60cm dł. 6m PEHD wraz ze studnią wlotową i skrzydłami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 0+243, 1+154 -Wykonanie brodu na cieku w drodze w km 0+370 0+385 z kamienia na betonie -Wykonanie brodu /korekta/ w drodze w km 0+410 0+420 z kamienia na betonie

Specyfikacja:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_wegierska/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Węgierska Górka ul. Zielona 62..

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2016 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w pokoju Nr.4 (Dziennik podawczy) w siedzibie Zamawiającego- ul. Zielona 62 34-350 Węgierska Górka

Miejsce i termin realizacji:

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016

Wadium:

4000 zł

Wymagania:

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uważa warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 umowy na roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 200 000,00 zł brutto każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowymi, wydane wg art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm., zwane dalej Prawem Budowlanym).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 200 000,00 PLN. b) Warunek w odniesieniu do zdolności ekonomicznej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca winien załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

Uwagi:

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP do 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 36 miesięcy - 10

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kod CPV:

45000000-7, 45100000-8, 45112000-5, 45111000-8, 45232000-2, 45262000-1, 45240000-1, 45233000-9