KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Dostawa sprężyn

Opis:
Dostawa sprężyn wg dokumentacji rysunkowej
Wykonanie z materiału własnego oraz dostawa sprężyn zgodnych z przekazaną dokumentacją rysunkową lub podanymi wymiarami:

1 . SPRĘŻYNA 5-6 4560698 x 30 szt.
2 . SPRĘŻYNA 141.03.011.04A x 3 szt.
3 . SPRĘŻYNA 215.A.63.000.07 (T1-71-04B) x 170 szt.
4 . SPRĘŻYNA 237.A.33.220.04 x 40 szt.
5 . SPRĘŻYNA 250.01.404.03 x 10 szt.
6 . SPRĘŻYNA 264.17.200.06 x 15 szt.
7 . SPRĘŻYNA 3-4 M18-9-02/2 x 80 szt.
8 . SPRĘŻYNA 410.60.000.01 NACIĄGOWA D4.0 x 3 szt.
9 . SPRĘŻYNA 53.01.600.07 x 20 szt.
10 . SPRĘŻYNA 53.02.300.201A NACISKOWA D11 DP54 Z16 LO256 x 10 szt.
11 . SPRĘŻYNA D=25 DP=150 L=210 LZ=5 NACISKOWA x 20 szt.
12 . SPRĘŻYNA D1.8 DP18 LZ9.5 LO61.9 NACISKOWA x 60 szt.
13 . SPRĘŻYNA D2,2 DP22 L095 Z15 x 5 szt.
14 . SPRĘŻYNA D3.0 DP18.9 L0113 Z17 x 6 szt.
15 . SPRĘŻYNA D34 DP128 Z6.5 LO287 x 120 szt.
16 . SPRĘŻYNA D5 DP31.5 LZ11 LO109.3 PN71/M-80706 x 20 szt.
17 . SPRĘŻYNA D5.0 DP30 Z12 LO112 x 40 szt.
18 . SPRĘŻYNA D9 DP49.5 LO148 Z10 NACISKOWA x 70 szt.
19 . SPRĘŻYNA FI 210X30X410 PRZESIEW PZ2.2X6 x 46 szt.
20 . SPRĘŻYNA PZ-3R PRZESIEWACZA x 50 szt.
21 . SPRĘŻYNA PZ3-R NACISKOWA D=16 DP=114 LO=400 LZ=10 (PN/71/M-80706) x 20 szt.
22 . SPRĘŻYNA PWD/2000 POZIOMA LO=170 x 30 szt.
23 . SPRĘŻYNA R_110_0000034842_A  x 40 szt.
24 . SPRĘŻYNA R_160_0000017842_A x 3 szt.
25 . SPRĘŻYNA RPA.00.000.10/A (ZAPINKA) x 50 szt.
26 . SPRĘŻYNA RRW.01.100.03 x 20 szt.
27 . SPRĘŻYNA RRW.01.100.03R / 14410 x 35 szt.
28 . SPRĘŻYNA RYS. WKA-XX.01.000.14/0 x 25 szt.
29 . SPRĘŻYNA S87.007-01.02.00.02 ZEWNĘTRZNA x 5 szt.
30 . SPRĘŻYNA S87.007-01.02.00.03 WEWNĘTRZNA x 5 szt.
31 . SPRĘŻYNA S87.007-01.02.02.09 x 5 szt.
32 . SPRĘŻYNA SWT.0005.01.00.03 x 50 szt.

Pozycje: 11-18 - brak dokumentacji rysunkowej. Wykonanie wg podanych wymiarów.
Pozycja: 19 - brak dokumentacji rysunkowej. Nazwa handlowa sprężyny o podanych wymiarach do przesiewaczy PZ.

Specyfikacja:

Miejsce pobrania SIWZ https://www.swz.kghm.pl
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ 0-24
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi

Miejsce i termin składania:

Miejsce składania ofert KGHM ZANAM S.A.
ul. Kopalniana 7
59-101 Polkowice
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2016-03-09 15:00 (Europe/Warsaw UTC +01:00)

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia Zgodnei z bieżącymi potrzebami wydziałów

Wymagania:

Składanie ofert częściowych
Składanie ofert wariantowych
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:SIWZ wraz z załącznikami.

Uwagi:

Okres związania ofertą przez okres 90 dni
Kryteria oceny ofert Kryteria / Criteria:
Cena / Price - 100,00%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji i/lub dogrywki w formie aukcji elektronicznej

Kontakt:

KGHM ZANAM S.A
REGON: 390058661
Nr identyfikacji podatkowej (NIP) : 692-000-00-65
KGHM ZANAM Spółka S.A. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział
Telefon 76 7468 447
Faks 76 8471 100
E-mail damian.jarszak@kghmzanam.com

Język kontaktu:

polski

Numer dokumentu:

KGHMZANAM/ZD/000032/16

Źródło:

Internet i własne

Pozycje: 11-18 - brak dokumentacji rysunkowej. Wykonanie wg podanych wymiarów.
Pozycja: 19 - brak dokumentacji rysunkowej. Nazwa handlowa sprężyny o podanych wymiarach do przesiewaczy PZ.

Specyfikacja:
Miejsce pobrania SIWZ https://www.swz.kghm.pl
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ 0-24
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi

Miejsce i termin składania:

Miejsce składania ofert KGHM ZANAM S.A.
ul. Kopalniana 7
59-101 Polkowice
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2016-03-09 15:00 (Europe/Warsaw UTC +01:00)

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia Zgodnei z bieżącymi potrzebami wydziałów

Wymagania:

Składanie ofert częściowych
Składanie ofert wariantowych
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:SIWZ wraz z załącznikami.

Uwagi:

Okres związania ofertą przez okres 90 dni
Kryteria oceny ofert Kryteria / Criteria:
Cena / Price - 100,00%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji i/lub dogrywki w formie aukcji elektronicznej

Kontakt:
KGHM ZANAM S.A
REGON: 390058661
Nr identyfikacji podatkowej (NIP) : 692-000-00-65
KGHM ZANAM Spółka S.A. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział
Telefon 76 7468 447
Faks 76 8471 100
E-mail damian.jarszak@kghmzanam.com

Język kontaktu:

polski

Numer dokumentu:
KGHMZANAM/ZD/000032/16

Źródło:

Internet i własne