KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska Przedmiot: Dostawa przesiewaczy wibracyjnych

Organizator:
Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o.

Adres:

ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze

Województwo / powiat:

małopolskie, powiat oświęcimski

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

+48 32 716 53 00, fax.+48 33 843 29 63

E-mail:

sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Opis:

Dostawa przesiewaczy wibracyjnych dla potrzeb Nowe Brzeszcze Grupa Tauron
Sp. z o.o.

Specyfikacja:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, które są dostępne na stronie internetowej www.nowebrzeszcze.pl

Miejsce i termin składania:

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać do dnia 12-08-2016r. do godz. 9 30 w:
Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1 Dział Przeróbki Mechanicznej Budynek Dyrekcji, pokój nr 225

Miejsce i termin realizacji:

Termin realizacji: 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Źródło:

Internet i własne