KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Dostawa części zamiennych przesiewacza

Opis:
Dostawa części zamiennych przesiewacza Liwell LF-2,2- 8.82/28 ED-BIG dla KW S.A. Oddziału KWK Halemba-Wirek w 2016 roku - grupa 295-12

Miejsce i termin składania:

XX. Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:
KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
40 - 955 Katowice,
ul. Lompy 14
Centrum Logistyki Materiałowej - sekretariat, piętro IV
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 730 do godz. 1430
w terminie do dnia 21.04.2016 r do godz. 07:45
2. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy wraz z dopiskiem ,,Postępowanie nr 331600164 o udzielenie zamówienia pt.: ,,Dostawa części zamiennych do przesiewacza LIWELL dla KW S.A. Oddział KWK ,,Halemba-Wirek" w roku 2016". Nie otwierać przed dniem 21.06.2016 r godzina 08:00 ".

Otwarcie:

Otwarcie ofert 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.04.2016 r o godz.08:00 w: KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 40 - 955 Katowice, ul. Lompy 14 Centrum Logistyki Materiałowej - sekretariat, piętro II

Wadium:

nie wymagane

Wymagania:

II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamówień w Kompanii Węglowej S.A.", zwanym w dalszej treści SIWZ Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej Kompanii Węglowej S.A. w Profilu Nabywcy.

Uwagi:

XVII. Kryteria oceny oferty oraz sposób wyboru oferty najkorzystniejszej i uzyskania ostatecznej ceny:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena netto (C) - waga 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto realizacji zamówienia.