KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Dostawa części zamiennych do przesiewaczy

Organizator:
KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

Adres:

ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice

Województwo / powiat:

śląskie, powiat Katowice

Państwo:

Polska

Telefon / fax:
Tel.: 32 7572 211 Fax: 32 2555 453

Opis:

Dostawa części zamiennych do przesiewaczy dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2016 r. nr grupy 295-12

Miejsce i termin składania:

XX. Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:
KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
Kompanii Węglowej S.A.,
40-955 Katowice, ul. Lompy 14
Centrum Logistyki Materiałowej - Sala Konferencyjna, II piętro
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 7:30 do godz. 14:30 w terminie do dnia 28.04.2016 r do godz. 07:45
2. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, wraz z dopiskiem ,,Postępowanie nr 331600241 o udzielenie zamówienia pt.: Dostawa części zamiennych do przesiewaczy dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2016 roku. (nr grupy asortymentowej 295-12) Nie otwierać przed dniem 28.04.2016 r godzina 08:00".

Otwarcie:

Otwarcie ofert 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.04.2016 r godz 08:00 w: Kompanii Węglowej S.A., 40-955 Katowice, ul. Lompy 14 Centrum Logistyki Materiałowej - Sala Konferencyjna, II piętro

Wadium:

nie wymagane

Wymagania:

II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamówień w Kompanii Węglowej S.A.", zwanym w dalszej treści SIWZ Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej Kompanii Węglowej S.A. w Profilu Nabywcy

Uwagi:

XVII. Kryteria oceny oferty oraz sposób wyboru oferty najkorzystniejszej i uzyskania ostatecznej ceny:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena netto (C) - waga 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto realizacji zamówienia

Numer dokumentu:

331600241/01

Źródło:

Internet i własne

Załączniki

specyfikacja

powrót do menu ↑

ID: 11870579

otwórz     drukuj     treść oryginalna    analizuj     mapa     schowek

Data dodania:

2016-04-14

Kategoria:

przetarg - Polska

Przedmiot:

Remont kruszarki kęsów

Organizator:

Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach

Adres:

ul. Damrota 16-18, 40-022 Katowice

Województwo / powiat:

śląskie, powiat Katowice

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

32 317 55 63, 32 757 3277

Opis:

,,Remont kruszarki kęsów KDBW 800-1200 dla KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła"

Specyfikacja:

Wymagania ofertowe" udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.khw.pl. w zakładce ,,PRZETARGI"
Regulamin udzielania zamówień...." jest udostępniony do wglądu w Zespole Logistyki KHW S.A. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.khw.pl

Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2016r. do godz. 8:00 w Kancelarii Głównej KHW S.A. Katowice ul. Damrota 16-18, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem:
Przetarg nr WP/109/2016/KH - ,,Remont kruszarki kęsów KDBW 800-1200 dla KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła".
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Otwarcie:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2016r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Katowice ul. Damrota 16-18 (I piętro) pokój 119

Miejsce i termin realizacji:

Termin realizacji: 6 tygodni od daty odbioru urządzenia do remontu, jednak nie dłużej niż 7 tygodni od daty zawarcia umowy

Wadium:

2 500,00 zł

Wymagania:

Oferta winna być opracowana w oparciu i zgodnie z warunkami zawartymi w wymaganiach ofertowych.

Uwagi:

Zamawiający i oferenci związani są ,,Regulaminem udzielania zamówień..." i Wymaganiami ofertowymi
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też odwołania przetargu względnie uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień
Umowa z oferentem zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie po podjęciu decyzji o wyborze oferty. Do zawarcia umowy dojdzie po uzgodnieniu wszystkich jej postanowień, a forma pisemna umowy jest zastrzeżona pod rygorem nieważności

Kontakt:

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udzielają:
- w sprawach technicznych:
Rafał Ścierski - KWK Mysłowice-Wesoła - tel. 32 317 55 63
- w zakresie formalnym:
Katarzyna Hendel - Dział Postępowań Zakupowych i Umów KHW S.A. - tel. 32 757 3277.