KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Dostawa 167 szt. fabrycznie nowych ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych.

Opis: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa 167 szt. fabrycznie nowych ścianowych sekcji obudów
zmechanizowanych o zakresie pracy od nie więcej niż 2,0 m
do nie mniej niż 4,5 m wraz z instalacją zasilającą wysokociśnieniową
oraz urządzeniami montażowo-transportowymi, fabrycznie nowego
przenośnika zgrzebłowego ścianowego, fabrycznie nowego
przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką i urządzeniem
przekładkowym dla JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
Ruch Szczygłowice.


Specyfikacja:
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA
BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
http://www.jsw.pl/przetargi