KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska: Modernizacja przesiewacza węgla, wraz z przebudową węzłów przesypowych

Modernizacja 1 szt. przesiewacza węgla, wraz z przebudową węzłów przesypowych, uruchomieniem układu technologicznego i odbiorem technicznym

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na modernizacji 1 szt. przesiewacza węgla wraz z przebudową węzłów przesypowych, uruchomieniem układu technologicznego i odbiorem technicznym. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ,,Opisem przedmiotu zamówienia" - Załącznik 1 do projektu Umowy oraz dokumentację techniczną, o której mowa w ww. załączniku
Miejsce pobrania SIWZ Strona internetowa Zamawiajacego www.pgegiek.pl - Zakładka PRZETARGI/ Podzakładka SWPP System PGE - ogłoszenia i specyfikacje zamówienia.
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ 24 h
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części i/lub w całości bez podania przyczyn.
3. Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych w zakresie zaoferowanych cen.
5. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena netto przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w tym wymagania techniczne przedstawiono w pkt. 22 SIWZ. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna https://swpp.gkpge.pl
6. Z zastrzeżeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.