KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg konkurs ofert - Polska. Przedmiot: Wykonanie remontu kruszarek

Opis:

Wykonanie remontu kruszarek
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W KONKURSIE OFERT
NUMER 47/UM/2016
II. PRZEDMIOT OFERTY
Wykonanie remontu kruszarek nr: 27, 28, 127 na Wydziale Produkcji Nawozów GZNF ,,FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Kujawskiej 2.
Zakres prac:
Kruszarka 127
1. Wymiana młotków: Demontaż pokryw bocznych kruszarki - 2kpl. (masa ok. 20 kg), Wybijanie prętów (6szt ?36, l=1500mm) i demontaż młotków - 96 szt. masa ok. 500 kg, Ważenie i segregacja młotków - 96 szt. Montaż nowych młotków wraz z prętami - masa ok. 550kg, Montaż pokryw bocznych kruszarki - 2kpl.
2. Wymiana łożysk - 2 szt. - typ 22336K+2336AH: Demontaż silnika o mocy 200kW, Demontaż koła zamachowego wraz z osłoną - masa ok. 800kg, Demontaż sprzęgła z wału kruszarki, Demontaż pokryw czołowych i labiryntów obudowy łożyskowej - 2kpl. Demontaż i montaż łożysk - 2 szt. Montaż pokryw czołowych i labiryntów obudowy łożyskowej - 2kpl. Płukanie układu olejowego i wymiana oleju, Montaż koła zamachowego wraz z osłoną, Montaż sprzęgła na wale kruszarki i ustawienie silnika, Osiowanie i diagnostyka dynamiczna układu kruszarka-silnik, Rozruch mechaniczny.
Kruszarka 28
1. Wymiana młotków: Demontaż pokryw bocznych kruszarki - 2kpl. (masa ok. 20 kg), Wybijanie prętów (6 szt. ?36, L=1500mm) i demontaż młotków - 96 szt. masa ok. 500 kg, Ważenie i segregacja młotków - 96 szt. Montaż nowych młotków wraz z prętami - masa ok. 550kg, Montaż pokryw bocznych kruszarki - 2kpl.
Kruszarka 27
1. Wymiana łożysk- 2 szt. - typ 22336K+2336AH: Demontaż silnika o mocy 200kW, Demontaż koła zamachowego wraz z osłoną - masa ok. 800kg, Demontaż sprzęgła z wału kruszarki Demontaż pokryw czołowych i labiryntów obudowy łożyskowej - 2kpl. Demontaż i montaż łożysk - 2 szt.
Montaż pokryw czołowych i labiryntów obudowy łożyskowej - 2kpl.
Płukanie układu olejowego i wymiana oleju,
Montaż koła zamachowego wraz z osłoną,
Montaż sprzęgła na wale kruszarki i ustawienie silnika,
Osiowanie i diagnostyka dynamiczna układu kruszarka-silnik,
Rozruch mechaniczny.
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania ww. zadania zapewnia Zlecający.
Sprzęt niezbędny do wykonania w/w zakresu prac zapewnia Wykonawca.
Oferenci muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania zlecenia.
Do złożenia prawidłowej oferty konieczna jest wizyta w obiekcie na terenie GZNF ,,FOSFORY"
Sp. z o.o.

Miejsce i termin składania:

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii GZNF ,,FOSFORY" Sp. z o. o.,
80-550 Gdańsk ul. Kujawska 2, budynek biurowca II piętro z dopiskiem na kopercie
,,Wykonanie remontu kruszarek nr: 27, 28, 127. Konkurs ofert nr 47/UM/2016".

Termin składania ofert upływa w dniu 21.04.2016 r. Za datę terminowego doręczenia
oferty uważa się datę zarejestrowania oferty w Kancelarii GZNF FOSFORY Sp. z o. o.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:

Termin wykonania - maj 2016r.

Wymagania:

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
Termin wykonania prac
Cenę ofertową za wykonanie kompletnego zakresu prac
Warunki płatności
Warunki gwarancyjne
Szczegółowy zakres prac
Informację o kwalifikacjach posiadanej kadry technicznej
Referencje lub informacje o wykonanych pracach podobnego typu
VI. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
Kserokopia dokumentu rejestrowego oferenta
Kserokopia numeru NIP, REGON
Dokumenty pozwalające ocenić wiarygodność techniczną i ekonomiczna oferenta (np.
kadra techniczna, sprzęt itp.)
Oświadczenie o sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Oświadczenie o braku wszczęcia w stosunku do oferenta postępowania upadłościowego
lub układowego
Oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne