KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: Dostawa nowych przesiewaczy wibracyjnych prostoliniowych

Organizator:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Adres:
ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Województwo / powiat:

śląskie, powiat Jastrzębie-Zdrój

Państwo:
Polska

Telefon / fax:
32 756 4234,32 717 6817

Strona WWW:

https://jsw.logintrade.net

Opis:

Dostawa 3 szt. nowych przesiewaczy wibracyjnych prostoliniowych dla JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

1. Wymagane warunki techniczno - użytkowe przedmiotu/ów aukcji:
Warunki współpracy z innymi urządzeniami: wymagane wartości techniczne przesiewaczy wynikają z konieczności ich zabudowy w ciągu technologicznym ZPMW w miejsce urządzeń wyeksploatowanych.
2. Miejsce zastosowania, przepisy i rozporządzenia dotyczące przedmiotu/ów aukcji.
a) przepisy i rozporządzenia:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze oraz przepisom i aktom wykonawczym do ustawy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz.613 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139 poz.1169 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 896, 899 i Nr 96, poz. 959 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dyrektywa 2006/42/ WE),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. Nr 191 poz. 1596 ),
Polskich Norm w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
b) miejsce zastosowania
JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" - Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla
3. Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu/ów aukcji :
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk nowych przesiewaczy wibracyjnych prostoliniowych
a) dla Ruchu Szczygłowice:
1)Wymagane parametry techniczne urządzenia: WP2- 1,8 x 5,5
1. Wykonanie przesiewacza: dwupokładowy.
2. Sposób zabudowy przesiewacza: czterostronnie zawieszony o rozstawie: 4200mm x 1810mm.
3. Pokład dolny:
Sita szczelinowe pętlicowe o szczelinie s-0,75mm o wymiarach 1320x425mm.
4. Pokład górny:
Sito blaszane o grubości 8mm i oczkach 20x20mm
5. Wydajność: min 110 t/h.
6. Częstotliwość drgań: 800 - 980 min-1.
7. Skok: 10 1 mm.
8. Kąt pochylenia rzeszota: 0÷100.
9. Napięcie zasilania/stopień ochrony: 500V/min IP 54.
10.Typ napędu - elektrowibratory - silniki wibracyjne Friedrich F 2000-6-7.8
11. Rzeszoto wykonane w wersji złączy wytrzymałościowych np. typu Huck Bolt, Nord Lock, burty i belki wykonane z materiałów przebadanych defektoskopowo i wolne od wad, co w dostawie zostanie potwierdzone świadectwem badania. Belki wykonane z dwuteowników szerokostopowych - profil HEB. Oczekiwana trwałość rzeszota 10 lat.
12. Zawieszenie - komplet
13. Dodatkowo 1szt. rezerwowego napędu.

2)Wymagane parametry techniczne urządzenia: WP1- 1,8 x 5,0
1. Wykonanie przesiewacza: jednopokładowy.
2. Sposób zabudowy przesiewacza: czterostronnie zawieszony.
3. Pokład :
Sita szczelinowe pętlicowe o szczelinie s-0,75mm o wymiarach 1000x580mm.
5. Wydajność: min 130 t/h.
6. Częstotliwość drgań: 800 - 980 min-1.
7. Skok: 10 1 mm.
8. Kąt pochylenia rzeszota: 0÷100.
9. Napięcie zasilania/stopień ochrony: 500V/min IP 54.
10.Typ napędu - elektrowibratory - silniki wibracyjne Friedrich F 2000-6-7.8
11. Rzeszoto wykonane w wersji złączy wytrzymałościowych np. typu Huck Bolt, Nord Lock, burty i belki wykonane z materiałów przebadanych defektoskopowo i wolne od wad, co w dostawie zostanie potwierdzone świadectwem badania. Belki wykonane z dwuteowników szerokostopowych - profil HEB. Oczekiwana trwałość rzeszota 10 lat.
12. Zawieszenie - komplet
13. Dodatkowo 1szt. rezerwowego napędu.

b) dla Ruchu Knurów:
Wymagane parametry techniczne urządzenia: WP1- 1,5 x 5,5
1. Wykonanie przesiewacza: jednopokładowy.
2. Sposób zabudowy przesiewacza: czterostronnie zawieszony.
3. Pokład :
Sita szczelinowe pętlicowe o szczelinie s-1,0mm o wymiarach 470x850mm,
5. Wydajność: min 100 t/h.
6. Częstotliwość drgań: 800 - 980 min-1.
7. Skok: 10 1 mm.
8. Kąt pochylenia rzeszota: 0÷100.
9. Napięcie zasilania/stopień ochrony: 500V/min IP 54.
10.Typ napędu - elektrowibratory - silniki wibracyjne Friedrich F 2000-6-7.8
11. Rzeszoto wykonane w wersji złączy wytrzymałościowych np. typu Huck Bolt, Nord Lock, burty i belki wykonane z materiałów przebadanych defektoskopowo i wolne od wad, co w dostawie zostanie potwierdzone świadectwem badania. Belki wykonane z dwuteowników szerokostopowych - profil HEB. Oczekiwana trwałość rzeszota 10 lat.
12. Zawieszenie - komplet
13. Dodatkowo 1szt. rezerwowego napędu.
Lista produktów:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi Załącznik/Link
1. Przesiewacz wibracyjny prostoliniowy WP2-1,8 x 5,5 1 szt.
2. Przesiewacz wibracyjny prostoliniowy WP1-1,8 x 5,0 1 szt.
3. Przesiewacz wibracyjny prostoliniowy WP1- 1,5 x 5,5 1 szt.

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2016-03-25 23:59

Otwarcie:

Czas aukcji Data: 04.04.2016 Godzina rozpoczęcia aukcji: 10:20

Miejsce i termin realizacji:

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie do 120 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, wyklucza się możliwość stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.

Termin dostawy:

- od daty zawarcia umowy do 30.04.2016 r.
Dostawa przedmiotu aukcji w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7.00 do 13.00.
O terminie dostawy Dostawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem.
Dostawa jednorazowa.
Transport do siedziby Zamawiającego zrealizowany będzie w ramach zaoferowanej ceny.
Dostawca przejmuje pełną odpowiedzialność za urządzenie podczas transportu.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu aukcji odbędzie się po jego dostawie, na podstawie faktury wystawianej przez Dostawcę w oparciu o protokół odbioru podpisany przez Przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość, iż dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana na rzecz podmiotu trzeciego wskazanego przez JSW S.A., który będzie dokonywał płatności wynagrodzenia należnego Dostawcy.
W przypadku dostarczenia wadliwego urządzenia, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Dostawcy pisemną reklamację. Dostawca zobowiązany jest w terminie 7 dni reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje oraz wskazać sposób jej załatwienia. W przypadku uznania reklamacji Dostawca dostarczy niezwłocznie urządzenie wolne od wad. W razie konieczności Strony zlecą wykonanie badań niezależnej od Stron umowy jednostce badawczej.

Sposób dostawy:

Dostawa jednorazowa.

Wadium:

13 000,00 zł