KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska Przedmiot: DOSTAWA CZĘŚCI DO KRUSZARKI

Organizator:
Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach

Adres:
ul. Damrota 16, 40-022 Katowice

Województwo / powiat:

śląskie, powiat Katowice

Państwo:
Polska

Telefon / fax:

tel. 032 757 3069

Strona WWW:
https://aukcje-khw.coig.biz/przetargi.php

Opis:

DOSTAWA CZĘŚCI DO KRUSZARKI RM-8C GO DO KHW S.A. W OKRESIE OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO 31.12.2016R
LISTA POZYCJI PRZETARGU
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupy przetargowe Ilość JM
1 171206 MŁOT MATERIAŁ CERAMICZNY DO KRUSZARKI MOBILNEJ "RM-80 GO" 0432 - CZĘŚCI KRUSZAREK
4 szt.
2 171205 KRÓTKI MŁOT MATERIAŁ CERAMICZNY DO KRUSZARKI MOBILNEJ "RM-80 GO" 0432 - CZĘŚCI KRUSZAREK
4 szt.
3 179627 SITO STRUNOWE 24/DD4MMMS80 DO KRUSZARKI MOBILNEJ "RM-80 GO" 0432 - CZĘŚCI KRUSZAREK
4 szt.
4 172808 BLACHA ZABEZPIECZAJĄCA PRAWA STRONA DO KRUSZARKI MOBILNEJ "RM-80 GO" 0432 - CZĘŚCI KRUSZAREK
8 szt.
5 172807 BLACHA ZABEZPIECZAJĄCA LEWA STRONA DO KRUSZARKI MOBILNEJ "RM-80 GO" 0432 - CZĘŚCI KRUSZAREK
8 szt.
Przedmiotem zamówienia objętym postępowaniem jest(są)
DOSTAWA CZĘŚCI DO KRUSZARKI RM-8C GO DO KHW S.A. W OKRESIE OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO 31.12.2016R.
wymienionych w formularzu cenowym.
1.1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi aktualnie obowiązujących norm:
PN-G-50000:2002 Tytuł: Ochrona pracy w górnictwie - Maszyny górnicze
- Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.
PN-EN 13463-1:2010 Tytuł: Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem - Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
PN-EN ISO 12100:2011 Tytuł: Bezpieczeństwo maszyn -
Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
lub równoważnych.

Miejsce i termin składania:

Czas zakończenia ofertowania: 2016-05-06 10:00:00

Otwarcie:

Data otwarcia ofert: 2016-05-06 10:01:00

Miejsce i termin realizacji:

W wymaganiach

Wadium:

nie wymagane

Wymagania:

Dokumenty wymagane
DOKUMENTY: Odpis z KRS lub Wpis CEIDG
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW FORMALNO-PRAWNYCH
Wzór dokumentu: Wzorzec dokumentu OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW FORMALNO-PRAWNYCH
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA lub DTR lub KARTA KATALOGOWA
WZÓR DEKLARACJI ZGODNOŚCI
OŚWIADCZENIE O RÓWNOWAŻNYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
Wzór dokumentu: Wzorzec dokumentu OŚWIADCZENIE O RÓWNOWAŻNYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Wzór dokumentu: Wzorzec dokumentu OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH
REFERENCJE
Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy (proszę podać nr tel. i e-mail)
składania ofert częściowych
Każda pozycja materiałowa wymieniona w formularzu cenowym
stanowi odrębną część zamówienia i upoważnia do składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert zawierających równoważny przedmiot zamówienia.
Pod pojęciem równoważnego przedmiotu zamówienia należy rozumieć oferowanie przedmiotu
zamówienia wykonanego inaczej, lecz wykazującego pełną kompatybilność z urządzeniem,
do którego jest przeznaczony.
Przez element kompatybilny Zamawiający rozumie: zgodny, mogący współistnieć
bez szkody dla urządzenia, do którego jest przeznaczony, tzn. o takich samych wymiarach
geometrycznych i nie gorszych parametrach wytrzymałościowych.
Oferent składający ofertę równoważną musi złożyć oświadczenie potwierdzające określoną powyżej równoważność.
4. Kryterium oceny ofert jest cena jednostkowa oferowanych materiałów.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował ceną jednostkową oferowanych materiałów zgodnie z zapisami
Regulaminu udzielania zamówień nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, w związku z powyższym przy wyborze ofert Zamawiający
będzie brał pod uwagę posiadane doświadczenie zawodowe oraz dotychczasową współpracę z KHW S.A. uwzględniając
m.in. terminowość wykonania, liczbę reklamacji, inne istotne naruszenia warunków realizacji umowy.
W przypadku oferowania wyrobów producenta, którego produkty były wcześniej dostarczane do
kopalń KHW S.A., oferent nie ma obowiązku przedkładania referencji. Na potwierdzenie powyższego
Oferent winien złożyć stosowne oświadczenie na druku "Oświadczenie" (Oświadczenie o spełnieniu warunków formalno-prawnych).
W przypadku, gdy Oferent rozpoczyna działalność handlową w zakresie oferowanych dostaw, Oferent
musi przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający pewność i wiarygodność dostaw
oferowanych materiałów oraz opinię techniczną dotyczącą oferowanych materiałów sporządzoną
przez ich użytkownika, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji użytkownika.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin płatności przelewem: nie może być mniejszy niż 90 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.
8. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 28 dni kalendarzowych.
9. Oferowany okres gwarancji (handlowej) producenta nie może być krótszy od 12 miesięcy,
licząc od daty dostawy materiału(ów) do Zamawiającego, udokumentowanej dowodem dostawy.

Kontakt:

Kontakt
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon Email Godziny urzędowania
Sprawy formalne Daniel Haniok 757-45-10 d.haniok@khw.pl 7-15
Sprawy techniczne MACIEJ Kwaśny 32-757-45-88 m.kwasny@khw.pl