KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska Przedmiot: Części i elementy urządzeń

Organizator:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Adres:
ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Województwo / powiat:
śląskie, powiat Jastrzębie-Zdrój

Państwo:
Polska

Telefon / fax:

032 756 4062, 032 756 4234, 32 756 4051

Strona WWW:

https://jsw.logintrade.net

Opis:

Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych JSW S.A.
Lista produktów:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi Załącznik/Link Postąpienie
1. regulator przepływu dwudrogowy 2FRM5-32/100 osadzarka OM 3 szt. 3.77 PLN
2. rozdzielacz 4WE6E-32/G24NZ4L osadzarka OM-24D 2 szt. 2.09 PLN
3. dzwon HK 1310-04 odwadniarka NAEL-3 1 szt. 60 PLN
4. sito szczelinowe HSG 1,3 S=0,75 zgrzewane 2 szt. 40 PLN
5. sito z blachy stalowej C10 6x450x1760 ST3S 25 szt. 0.95 PLN
6. sito z blachy stalowej C12 2x1250x2500 ST3S 15 szt. 1.27 PLN
7. sito z blachy stalowej 8x1460x450 RG 19-40 rys.ZP-1819 20 szt. 0.86 PLN
8. sito z blachy stalowej C14 2x1000x2000 60st. ST3S 20 szt. 0.81 PLN
9. sito harfowe z przewiązką poliuretanową 1250x2940 oczko 12x12 4 szt. 6 PLN
10. sito harfowe z przewiązką poliuretanową 1250x2940 oczko 14x14 4 szt. 6 PLN
11. sito poliuretanowe szczelinowe 800x300 oczko 1x1 nabijane 20 szt. 0.9 PLN
12. sito z blachy C20 3x1000x2000 t=30 18G2A 10 szt. 1.16 PLN
13. sito z blachy stalowej 8x2170x750 PZ-2275 oczko 25x25 18G2A 4 szt. 2.56 PLN
14. sito z blachy stalowej 8x2170x750 PZ-2275 oczko 20x65 18G2A 8 szt. 2.58 PLN
15. sito z blachy stalowej 8x1500x3000 oczko 20x20 18G2A 4 szt. 5.52 PLN
16. sito szczelinowe WOW 1,3 S=0,75 zgrzewane 3 szt. 40 PLN
17. zestaw naprawczy DNG-63-PPV-A AB6/87 Festo 5 szt. 1.89 PLN
18. tuleja - pakiet 1 pakiet 26 PLN
19. blachy wyłogowe - pakiet 1 pakiet 37.6 PLN
20. sprężyna fi 160/24x390 przesiewacza WK-1 35 szt. 0.75 PLN
21. cylinder hydrauliczny UCJ2 MZ-20-02-80/45/630DG+UU2 + ucho zbiornik obmiarowy 2 komplet 5.75 PLN
22. koło zębate m=12 z=96 M852-12.501 podajnik talerzowy Q2800 1 szt. 92.5 PLN
23. pas gumowy 5x100x2400 rys. MM-6 flotownik IZ-12 12 szt. 0.53 PLN
24. pierścień uszczelniający H33010500028025 wirówka Bird 4 szt. 12.9 PLN
25. profil wzdłużny 1,5x4,5 1kpl.=4szt. PWP-1 1 komplet 38 PLN
26. zdzierak dwustronny płaski poliur.B-1200x300x30 4 szt. 1.8 PLN
27. sito szczelinowe zgrzewane Progress typ HT4 1380x250mm S=5mm 1 szt. 7.5 PLN
28. sito perforowane otwór 20x20 6x700x1960 30G2 6xkątny mijany kąt 45st. 20 szt. 2.25 PLN

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2016-05-25 23:59:00

Otwarcie:

Czas aukcji Data: 02.06.2016 Godzina rozpoczęcia aukcji: 10:00:00

Miejsce i termin realizacji:

Termin dostawy:
do 31.08.2016r.
Sposób dostawy:
Na koszt sprzedającego na magazyny ZLM JSW S.A. przy zakładach JSW S.A.

Wadium:

3 000,00 PLN

Wymagania:

Opis aukcji:
Aukcja japońska multiobiektowa - uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają możliwość jej akceptacji w ustalonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę przechodzą do kolejnego etapu z wartością niższą, a ci którzy nie zaakceptowali odpadają z gry. Aukcja prowadzona jest równolegle na dwie lub więcej pozycji.
Ceny na aukcji elektronicznej należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO)
Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym przez Kupca czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w aukcji.
Informacje dodatkowe:
Aukcja elektroniczna prowadzona w oparciu o "Regulamin udzielania przez Zakład Logistyki Materiałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej 500 tysięcy złotych".
Uwaga!
Na jeden dzień przed terminem aukcji do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o
dopuszczeniu do aukcji lub o ewentualnym przesunięciu terminu aukcji. O powyższym Oferenci informowani będą drogą elektroniczną przez Operatora aukcji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów +48 32 756 42 11, +48 32 756 42 34
Informacje o ofertach:
Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych
Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji.
Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
Warunki udziału w aukcji:
1. Warunkiem udziału w aukcji elektronicznej jest rejestracja konta na Platformie Logintrade
(https://jsw.logintrade.net/rejestracja) oraz zgłoszenie udziału w aukcji najpóźniej do godz.: 12:00 zgodnie z
terminem składania ofert. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach znajdują się na stronie:
https://jsw.logintrade.net/rejestracja/aktualneaukcje.html.
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
2. Warunkiem udziału w aukcji jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert
oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail: aukcje@zlm.jsw.pl.
Wysokość wadium: 3 000,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
- w pieniądzu, tj. przelewem na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Logistyki Materiałowej ul.
Towarowa 1 44-330 Jastrzębie-Zdrój, nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443
8792 z dopiskiem ,,wadium aukcja nr 330/A/DZZ/16",
- w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej,
- w poręczeniu bankowym.
- zaliczeniu zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta
W przypadku wadium w formie zaliczenia zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta, oferent zobowiązany jest
do złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o zgodzie na zablokowanie na czas
trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu
wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku
wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności
powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW
S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3 egzemplarzach). CUW JSW S.A.
(Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje
odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi
pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Rozliczeń z
Dostawcami). Osobą zajmującą się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. jest Pani Dorota Siedlaczek - tel.
32 756 4582.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego
uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone w kasie Zakładu Logistyki Materiałowej JSW
S.A.
W przypadku składania oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia wadium można załączyć do
oferty.
Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez okres minimum 60 dni od daty terminu aukcji.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy
lub daty unieważnienia postępowania.
3. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przesłanie:
- oświadczenia (zostało zamieszczone w załączniku do ogłoszenia),
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 ,,Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia",
na adres mailowy: aukcje@zlm.jsw.pl lub osobiście do kancelarii głównej w terminie składania ofert.
Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów oraz
potwierdzających wniesienie ustalonego wadium w formie papierowej na adres:
JSW S.A. Zakład Logistyki Materiałowej
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji.
Dopuszcza się przesłanie scanów ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem tylko w
wersji PDF na następujący adres email:aukcje@zlm.jsw.pl - w temacie proszę podać numer aukcji.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Brak wymaganych dokumentów lub brak wniesienia
wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji elektronicznej. Oferent związany jest ofertą do chwili
zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni.
Wszelkie oświadczenie przesłane w formie scanów powinny być dostarczone w wersji papierowej do
Zamawiającego.
UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OŚWIADCZEŃ I/LUB
DOKUMENTÓW NA ADRES MAILOWY: aukcje@zlm.jsw.pl LUB OSOBIŚCIE DO KANCELARII GŁÓWNEJ.
Prawa i obowiązki zamawiającego:
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo unieważnienia lub odstąpienia od aukcji, w całości lub części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: aukcje@zlm.jsw.pl lub faxem do następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.
Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach:
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia"
Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia"
Dodatkowe warunki i wymagania techniczne:
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zmiana umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla Zamawiającego zmian, polegających między innymi na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.
Waluta:
PLN

Uwagi:

Reguły aukcji:
Licytacja otwarta
Aukcja japońska multiobiektowa
Cena dotyczy jednej jednostki
Aukcja zniżkowa
Kryteria oceny: Cena
Czas na decyzję: 3 minut
Widok: Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów

Kontakt:

Kontakt w sprawach formalnych:
Dział Przetargów nr tel.:032 756 4062, 032 756 4234,
Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia:
Anna Wojtala , nr tel.: 32 756 4051