KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przebudowa przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu dk nr 92 w m. Słupca

Data wszczęcia postępowania: 2018-02-23
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Przebudowa przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu dk nr 92 w m. Słupca
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 92 w m. Słupca.
Numer przetargu: O.PO.D-3.2412.09.2018
Termin realizacji: Roboty należy wykonać maksymalnie do 09.11.2018r
Skrócenie terminu realizacji zadania Wykonawca będzie mógł zadeklarować w formularzu ofertowym zgodnie z opisem kryterium oceny ofert.
Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 400,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy czterysta 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) cena – 60 pkt
2) termin wykonania zamówienia – 15 pkt
3) aspekty społeczne – 10 pkt
4) okres gwarancji – 15 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): bezpłatna w załączeniu
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Matuszczak
Termin składania ofert: 2018-03-13 11:45:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Biuro Podawcze na parterze
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
przetargi.poznan@gddkia.gov.pl