KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przebudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Tarnowo Podgórne – Swadzim

Data wszczęcia postępowania: 2018-05-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,
ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi krajowej nr 92
na odcinku Tarnowo Podgórne – Swadzim
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Tarnowo Podgórne – Swadzim od km 160+300 do km 165+520
Numer przetargu: O.PO.D-3.2411.41.2018
Termin realizacji: Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Maksymalny termin realizacji to 120 dni od daty podpisania umowy oraz maksymalnie 112 dni od podpisanie umowy wykonanie robót nawierzchniowych.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena 60%
b) Długość okresu gwarancji 20%
c) Dodatkowy Personel Wykonawcy 5%
d) Zatrudnienie osoby bezrobotnej 5%
e) Skrócenie czasu wykonania robót nawierzchniowych 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): www.gddkia.gov.pl. (bezpłatnie).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA znajduje się w folderze dk 92 Tarnowo Podgórne- Swadzim :
ftp://ftp.poznan.gddkia.gov.pl lub IP 193.46.186.29
login: gddkia_przetargi
hasło: Przetargi12!

Do transmisji danych klienci zewnętrzni powinni używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach procedury przetargowej – Agnieszka Konieczna, tel. 61 8646-303,
Termin składania ofert: 2018-06-06 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Biuro Podawcze (parter)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony