KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46

Prace projektowe, oraz roboty w zakresie: obwodnicy o nawierzchni z bitumicznej SMA, węzłów drogowych, skrzyżowań, parkingów (w ograniczonym zakresie), przebudowy dróg kolidujących z planowaną obwodnicą, dróg dojazdowych, dróg (dojazdów technologicznych i zbiorczych, przebudowy skrzyżowania z linią kolejową, przejazdów awaryjnych, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej i drenażu melioracyjnego. Istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wodnych związanych z kolidującą infrastrukturą stawów hodowlanych, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, sieci teleinformatycznej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczania i wznowienia granic pasów drogowych, Systemu zarzadzania ruchem wraz ze stanowiskami do ważenia pojazdów.

Data wszczęcia postępowania:2017-11-08
Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Opolu 
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Przedmiot zamówienia:Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 19-01-2018 R.
Opis przedmiotu zamówienia:Prace projektowe, oraz roboty w zakresie: obwodnicy o nawierzchni z bitumicznej SMA, węzłów drogowych, skrzyżowań, parkingów (w ograniczonym zakresie), przebudowy dróg kolidujących z planowaną obwodnicą, dróg dojazdowych, dróg (dojazdów technologicznych i zbiorczych, przebudowy skrzyżowania z linią kolejową, przejazdów awaryjnych, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej i drenażu melioracyjnego. Istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wodnych związanych z kolidującą infrastrukturą stawów hodowlanych, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, sieci teleinformatycznej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczania i wznowienia granic pasów drogowych, Systemu zarzadzania ruchem wraz ze stanowiskami do ważenia pojazdów.

Zgodnie z Sekcją II punkt 1.5. Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający informuje iż Szacunkowa całkowita wartość bez VAT wynosi: 180 924 390,24 PLN
Numer przetargu:O.Op.D-3.2410.1.2017 (64)
Termin realizacji:Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 40 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
Wadium:1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 800 000,00 PLN 
(słownie złotych: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100 groszy.).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.Op.D-3.2410.1.2017 (64))
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni / Waga: 9 pkt
Równość podłużna nawierzchni / Waga: 8 pkt
Personel Wykonawcy / Waga: 6 pkt
Termin realizacji Kontraktu / Waga: 12 pkt
Zagospodarowanie gruntu rodzimego / Waga: 5 pkt
Cena - Waga: 60 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia dostępna jest na niniejszej stronie internetowej w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz w siedzibie Zamawiającego w pokojach 307-309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza 
Pana Adama Matyja do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej tel. 77 40 16 344, fax. 77 454 44 68, e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
Pana Zbigniewa Sobalę do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia tel. 77 40 16 349, fax. 77 454 44 68, e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert:2018-01-19 10:50:00
Miejsce składania ofert:Siedziba Zmawiającego przy ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole pokój 101 sekretariat
Zakres przetargu:roboty budowlane
Podstawa prawna:ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: