KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S17 (12) z podziałem na 2 części: Część 1: MOP kat. I „Wierzchowiska” Część 2: MOP kat. I „Bystrzejowice”.

Data wszczęcia postępowania: 2019-03-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S17 (12) z podziałem na 2 części:
Część 1: MOP kat. I „Wierzchowiska”
Część 2: MOP kat. I „Bystrzejowice”.
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S17 (12) z podziałem na 2 części:
Część 1: MOP kat. I „Wierzchowiska”
Część 2: MOP kat. I „Bystrzejowice”.
Numer przetargu: O.LU.D-3.2411.5.2019.ap
Termin realizacji: Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
maksymalnie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin ten obejmuje
opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz ich odbiór
ostateczny. Zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru nastąpi w terminie
maksymalnie 23 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia
jest jednocześnie kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować skrócenie
terminu realizacji przedmiotu umowy za co otrzyma dodatkowe punkty.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
część 1 - 100 000,00 zł
część 2 - 70 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Termin realizacji zamówienia – 30 % = 30 pkt
Okres gwarancji – 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Arkadiusz Panecki tel. 81 534 92 57
Termin składania ofert: 2019-03-27 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
w Biurze Podawczym (Parter) pokój nr 3
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl