KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–granica województw łódzkiego/śląskiego.

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego.
Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800.
Zad. II Odc. B 351+800–376+000.
Zad. III Odc. C 376+000–392+720.
Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51.


Data wszczęcia postępowania:2017-06-30
Zamawiający:Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
Przedmiot zamówienia:Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego.
Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800.
Zad. II Odc. B 351+800–376+000.
Zad. III Odc. C 376+000–392+720.
Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51.
Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: 
Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego.
Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800.
Zad. II Odc. B 351+800–376+000.
Zad. III Odc. C 376+000–392+720.
Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51.

W podziale na części:

Część nr 1: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00”

Część nr 2: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00”

Część nr 3: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00”

Część nr 4: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek D – węzeł Radomsko (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 392+720,00 do km 399+742,51”
Numer przetargu:O/Ł.D3.2411.3.2017.jo
Termin realizacji:Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
Wadium:Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Dla Części nr I zamówienia: 7 500 000,00 PLN;
Dla Części nr II zamówienia: 11 500 000,00 PLN;
Dla Części nr III zamówienia: 8 000 000 PLN;
Dla Części nr IV zamówienia: 3 500 000,00 PLN.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:Cena – 60% = 60 pkt
Kryteria pozacenowe – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGA !
SIWZ Tom III i V jest do pobrania:
Adres serwera: 193.46.186.29
Nazwa użytkownika: U: a1_o
Hasło: rBX0;f*(
Zdalny katalog: A1

Do transmisji danych należy używać oprogramowania (np. filezilla, total commander, free commander), nie używać przeglądarki www.
Termin składania ofert:2017-12-18 11:00:00
Zakres przetargu:roboty budowlane
Podstawa prawna:ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ:UWAGA!
Nowy termin składania ofert - 18.12.2017 r. do godziny 11:00

UWAGA!
Nowy termin składania ofert - 20.11.2017 r. do godziny 11:00

UWAGA!
Nowy termin składania ofert - 07.11.2017 r. do godziny 11:00

UWAGA!
Nowy termin składania ofert - 03.10.2017 r. do godziny 11:00

UWAGA!
Nowy termin składania ofert - 01.09.2017 r. do godziny 11:00