KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń – Stryków: Odcinek IV węzeł Kowal (z węzłem) – węzeł Kutno Północ (bez węzła) w km 215+850÷244+300 z podziałem na 6 części

Data wszczęcia postępowania: 2018-05-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
Przedmiot zamówienia: Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń – Stryków: Odcinek IV węzeł Kowal (z węzłem) – węzeł Kutno Północ (bez węzła) w km 215+850÷244+300 z podziałem na 6 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń – Stryków: Odcinek IV węzeł Kowal (z węzłem) – węzeł Kutno Północ (bez węzła) w km 215+850÷244+300 z podziałem na części:
Część nr 1 (część nr 13 wg dokumentacji projektowej) – Budowa drenażu rolniczego,
Część nr 2 (część nr 14 wg dokumentacji projektowej) – Przebudowa drenażu rolniczego,
Część nr 3 (część nr 15 wg dokumentacji projektowej) – Budowa kanalizacji deszczowej. Przebudowa drogi gminnej nr 102255E i dodatkowej jezdni autostrady A-1 (drogi nr DD235P) w zakresie odwodnienia powierzchniowego oraz wykonanie drenażu rolniczego,
Część nr 4 (część nr 16 wg dokumentacji projektowej) – Przebudowa dodatkowej jezdni autostrady A-1 (drogi DD235P) w zakresie odwodnienia,
Część nr 5 (część nr 17 wg dokumentacji projektowej) – Przebudowa dodatkowej jezdni autostrady A-1 (drogi DD-239LB) w celu skomunikowania działek nr 153/3 i 153/4,
Część nr 6 (część nr 18 wg dokumentacji projektowej) – Przebudowa drogi powiatowej nr 2136E oraz dodatkowej jezdni autostrady A-1 (drogi DD242L) w zakresie odwodnienia powierzchniowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.
Numer przetargu: GDDKiA.O.BY.D-3.2411.7.2018.20
Termin realizacji: 90 dni od daty zawarcia umowy (dotyczy każdej części)
Wadium: część 1: 2 000,00 PLN
część 2: 2 500,00 PLN
część 3: 16 000,00 PLN
część 4: 1 000,00 PLN
część 5: 500,00 PLN
część 6: 3 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Kryteria pozacenowe - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Wiśniewski
tel. 52 323 45 87
e-mail: pwisniewski@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-06-08 09:30:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, pok. nr 15 (punkt kancelaryjny)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):