KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 na odcinku Walidrogi - Nakło w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 z DP 1712 O w m. Walidrogi)

Data wszczęcia postępowania: 2018-02-20
Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 na odcinku Walidrogi - Nakło w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 z DP 1712 O w m. Walidrogi)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 z DP 1712 O w m. Walidrogi.
W ramach zadania należy wykonać:
a. Roboty branży drogowej :
• Prace przygotowawcze, w tym wycinka drzew
• Roboty ziemne;
• Rozbudowa skrzyżowania i budowa ronda;
• Roboty konstrukcyjne (wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni)
• Budowa ciągów pieszo-rowerowych;
• Budowa zatok autobusowych
• Budowa rowów;
• Budowa kanałów deszczowych i urządzeń oczyszczających ścieki opadowe;
• Nasadzenia i wykonanie trawników;
• roboty rozbiórkowe.
b. Roboty instalacyjne branży kanalizacyjnej;
• budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi, wpustami ulicznymi oraz wylotami z kolektora.
c. Roboty branży elektroenergetycznej;
• budowa oświetlenia ulicznego,
d. Roboty branży teletechnicznej;
• przebudowa sieci kablowych,
• budowa kanału technologicznego.
e. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• budowa barier i poręczy ochronnych,
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami BRD.
Numer przetargu: O.Op.D-3.2412.10.2018(17)
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł
(słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100 ).
2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001
(w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60 %
Doświadczenie kierownika budowy (D) - 20 %
Gwarancja (G) - 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na niniejszej stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole w pokojach 307-309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Termin składania ofert: 2018-03-07 10:50:00
Miejsce składania ofert: Siedziba GDDKiA Oddział w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, w pokoju nr 101, (sekretariat)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
przetargi_opole@gddkia.gov.pl