KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S 74 Sulejów - Przełom/Mniów na odcinku: granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów;

Data wszczęcia postępowania: 2018-06-29
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S 74 Sulejów - Przełom/Mniów na odcinku: granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów;
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S 74 Sulejów - Przełom/Mniów na odcinku: granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów;
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2413.15.2018.gk
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 600 dni od daty zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy i 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Termin realizacji – 20%
Doświadczenie personelu – 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w kwestiach formalnych związanych z procedurą przetargową:
Alina Puzio, email: apuzio@gddkia.gov.pl
Gabriela Kula, email: gkula@gddkia.gov.pl
- w kwestiach merytorycznych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:
Marta Bandrowska, email: mbandrowska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-08-08 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, parter, pok. 40 (kancelaria)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
www.gddkia.gov.pl