KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany”

Data wszczęcia postępowania: 2018-06-23
Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany”

Niniejszą dokumentacją projektową objęta jest droga krajowa nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany długości 10,72 km.
W ramach inwestycji przewiduje się :
- rozbudowę drogi do szerokości w liniach rozgraniczających zgodnych z przepisami Rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- wzmocnienie/wymianę istniejącej konstrukcji jezdni – dostosowanie do obciążenia 115 kN i prognozowanego ruchu,
- budowę 3 rond na istniejących skrzyżowaniach (z DW 461, z ul. Wolności w miejscowości Jełowa, oraz z DW 494),
- przebudowę/rozbudowę skrzyżowań oraz połączeń z innymi drogami wraz z przeprowadzeniem analizy konieczności zastosowania dodatkowych pasów ruchu,
- budowę chodników, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w dowiązaniu do istniejących chodników,
- ograniczenie liczby bezpośrednich zjazdów z DK 45 poprzez budowę dróg dojazdowych do terenów rolnych i leśnych,
- budowę, przebudowę lub rozbudowę przepustów drogowych,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę i rozbudowę systemu odwodnienia drogi,
- budowę i rozbudowę oświetlenia drogi w zakresie wynikającym z przepisów,
- budowę kanału technologicznego wzdłuż całego odcinka drogi,
- przebudowę kolizji sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą,
- przeprowadzenie analizy pod kątem konieczności lokalizacji ekranów akustycznych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych,
- budowę/przebudowę zatok autobusowych,
- ograniczenie dostępności do drogi krajowej na terenach zabudowy, poprzedzona analizą zjazdów i połączeń do DK 45 możliwych do likwidacji,
- wycinkę kolidujących drzew.
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje swoim zakresem:
1) Mapę do celów projektowych
2) Dokumentację geotechniczną
3) Dokumentację z badań nawierzchni
4) Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia
5) Projekt Budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
6) Operaty Wodnoprawne
7) Projekt stałej organizacji ruchu
8) Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID (decyzje, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, wypisy, itp.)
9) Dokumentację geodezyjno-kartograficzna związaną z nabywaniem nieruchomości (projekty podziałów nieruchomości)
10) Dokumentację fotograficzną nieruchomości przeznaczonych do nabycia pod pas drogowy i do zajęcia czasowego
11) Stabilizację granic pasa drogowego na przedmiotowym odcinku po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID
12) Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Projekt wykonawczy [część drogowa + branże], Kosztorys inwestorski, Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary, Kosztorysy Ofertowe)

UWAGA:
Zgodnie z informacją zawarta w sekcji II.2.6. Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 682 471,55 PLN netto
Numer przetargu: O.Op.D-3.2413.22.2018 (50)
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w łącznym terminie
do 102 tygodni od daty podpisania umowy, przy zachowaniu terminów pośrednich za wykonanie poszczególnych etapów:
- Etap I TER (Tabela elementów rozliczeniowych) w terminie do 46 tygodni (liczonym od dnia zawarcia Umowy do dnia odbioru) z zachowaniem terminów pośrednich realizacji poszczególnych opracowań i Etapów, określonych w TER,
- Etap II TER (Tabela elementów rozliczeniowych) w terminie do 57 tygodni (liczonym od dnia zawarcia Umowy do dnia odbioru) z zachowaniem terminów pośrednich realizacji poszczególnych opracowań i Etapów, określonych w TER,
- Etap III TER w terminie do 13 tygodni (liczonym od dnia przekazania ostatecznej decyzji ZRiD do dnia odbioru.)
- Etap IV TER w terminie do 84 tygodni (liczonym od dnia zawarcia Umowy do dnia odbioru)
Do okresu 102 tygodni wlicza się czas na uzyskanie decyzji ZRiD wraz z klauzulą ostateczność
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
15 000,00zł słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.Op.D-3.2413.22.2018)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Doświadczenie Projektanta Drogowego – 25 % = 25 pkt
Okres Gwarancji – 10 % = 10 pkt
Aspekt Społeczny – 5% = 5 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia dostępna jest na niniejszej stronie internetowej w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz w siedzibie Zamawiającego w pokojach 307-309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Jerzy Lauer – tel. (+48) 77 40 16 369
- w sprawach procedury przetargowej: Adam Matyja – tel. (+48) 77 40 16 344.
Termin składania ofert: 2018-07-31 10:50:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zmawiającego przy ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole pokój 101 sekretariat
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
przetargi_opole@gddkia.gov.pl;