KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła między innymi nowy obowiązek dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.
W przypadku przetargów ogłoszonych od 28 lipca br, wykonawca, po złożeniu oferty przetargowej, zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (a w przypadku trybów konkurencyjnych tj. przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, której inni członkowie złożyli konkurencyjne oferty w tym samym przetargu.
W uprzednio obowiązującym stanie prawnym wykonawcy załączali już do składanej oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację, że nie należą do żadnej grupy kapitałowej. 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie bez uprzedniego otrzymania wezwania ze strony zamawiającego – Ustawodawca zobowiązał wykonawcę do podjęcia stosownych czynności w zakresie złożenia oświadczenia bez ingerencji zamawiającego. 


Konsekwencją ustalonego brzmienia art. 24 ust. 11 ustawy PZP jest również termin w którym wykonawcy muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie. Wskazany w ustawie termin (3 dni) jest terminem zawitym, co powoduje, że zamawiający nie ma uprawnień do jego wydłużenia. 

W związku z powyższym w przypadku gdy otwarcie ofert przetargowych nastąpi w piątek, wykonawca zobowiązany jest najdalej w najbliższy poniedziałek przekazać zamawiającemu oświadczenie, w zakresie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 

W tym miejscu warto zauważyć, ze w przypadku gdy 3 dniowy termin na przekazanie oświadczenia upływa w sobotę lub niedzielę (ew. inny dzień ustawowo wolny od pracy) termin złożenia oświadczenia minie w poniedziałek. Wskazana zasada wynika z art. 14 ust. 2 ustawy PZP. 

Wykonawcy, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej lub mają pełną wiedzę, że podmioty z ich grupy kapitałowej nie złożą oferty w tym samym przetargu, mogą w mojej ocenie złożyć oświadczenie w zakresie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej już jako załącznik do składanej oferty przetargowej.  Powyższe działanie umożliwi uniknięcie ryzyka nie przekazania oświadczenia zamawiającemu w terminie określonym przepisami Prawa zamówień publicznych.

W przypadku przetargów ogłoszonych od 28 lipca br, wykonawca, po złożeniu oferty przetargowej, zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (a w przypadku trybów konkurencyjnych tj. przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, której inni członkowie złożyli konkurencyjne oferty w tym samym przetargu.
W uprzednio obowiązującym stanie prawnym wykonawcy załączali już do składanej oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację, że nie należą do żadnej grupy kapitałowej. 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie bez uprzedniego otrzymania wezwania ze strony zamawiającego – Ustawodawca zobowiązał wykonawcę do podjęcia stosownych czynności w zakresie złożenia oświadczenia bez ingerencji zamawiającego. 


Konsekwencją ustalonego brzmienia art. 24 ust. 11 ustawy PZP jest również termin w którym wykonawcy muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie. Wskazany w ustawie termin (3 dni) jest terminem zawitym, co powoduje, że zamawiający nie ma uprawnień do jego wydłużenia. 

W związku z powyższym w przypadku gdy otwarcie ofert przetargowych nastąpi w piątek, wykonawca zobowiązany jest najdalej w najbliższy poniedziałek przekazać zamawiającemu oświadczenie, w zakresie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 

W tym miejscu warto zauważyć, ze w przypadku gdy 3 dniowy termin na przekazanie oświadczenia upływa w sobotę lub niedzielę (ew. inny dzień ustawowo wolny od pracy) termin złożenia oświadczenia minie w poniedziałek. Wskazana zasada wynika z art. 14 ust. 2 ustawy PZP. 

Wykonawcy, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej lub mają pełną wiedzę, że podmioty z ich grupy kapitałowej nie złożą oferty w tym samym przetargu, mogą w mojej ocenie złożyć oświadczenie w zakresie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej już jako załącznik do składanej oferty przetargowej.  Powyższe działanie umożliwi uniknięcie ryzyka nie przekazania oświadczenia zamawiającemu w terminie określonym przepisami Prawa zamówień publicznych.
źródło: www.wnp.pl