KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Najsłabsze ogniwa drogownictwa

Brak odpowiednich zabezpieczeń, osłon i rejestracji prowadzonych kontroli, niewłaściwe oznakowania dróg technologicznych czy doraźne usuwanie usterek – to tylko niektóre „grzechy branży” zanotowane przez Państwową Inspekcję Pracy w 2014 roku. Uchybienia te mają znaczny wpływ na bezpieczeństwo, wszakże „łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo, a życie to w końcu łańcuch”.


Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w 2014 roku kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach wydobywających kopaliny metodą odkrywkową, które przeprowadzono na terenie województwa wielkopolskiego, opolskiego oraz lubelskiego. Kontrolowane zakłady zajmowały się wydobyciem wapieni, dolomitów, piaskowców, piasku, żwiru oraz iłów ceramicznych. Poniżej przedstawiano wyniki i zestawiono najczęściej pojawiające się nieprawidłowości i uchybienia.
Kontrole przestrzegania bezpieczeństwa pracy  w kopalniach w 2014 r. na terenie woj. wielkopolskiego W 2014 r. na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono kontrole w 11 zakładach zatrudniających łącznie 83 pracowników.
Wydobywanie kruszywa budowlanego prowadzone było na potrzeby:
• budownictwa: wykonywanie bloczków betonowych, krawężników, kostki brukowej, betonów przemysłowych, pustaków ceramicznych,  cegieł,
• drogownictwa: podsypki pod drogę, wykonywanie lokalnych dróg żwirowych.
We wszystkich zakładach wydobywczych eksploatacja kopalin prowadzona była metodą odkrywkową, głównie wgłębno-ścianową z różnokierunkowym przemieszczaniem skarp. W dwóch zakładach oprócz suchej metody wydobywania kruszywa (przy zastosowaniu spycharek, koparek jednonaczyniowych i ładowarek hydraulicznych), stosowano metodę mokrą, spod lustra wody przy wykorzystaniu pomp ssących.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl