KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73

Data wszczęcia postępowania: 2017-12-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postepowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) (12) 417 21 83; 417 21 79; 61 637 07; 616 37 13
faks: (48) (12) 411 01 18
e-mail: krakow_przetargi@gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00
Przedmiot zamówienia: Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”.
Zadanie obejmuje kontynuację robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 w km projektowym 108+090 – 115+008, przerwanych w październiku 2017 r. Podstawą wykonania zadania jest podstawowa (pierwotna) dokumentacja projektowa, inwentaryzacja określająca stan zaawansowania robót, dokumentacja projektowa ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Grunwaldzką oraz dokumentacja dotycząca zmian.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:
- budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
- wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
- wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
- budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
- budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
- wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
- budowę lub przebudowę chodników,
- oznakowanie i organizacja ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer przetargu: O.KR.D-3.2410.3.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Minimalny termin realizacji wynosi 15 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 800.000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni - 9%
Równość podłużna nawierzchni - 8%
Personel Wykonawcy - 6%
Termin realizacji Kontraktu - 12%
Zagospodarowanie gruntu rodzimego - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Aneta Trześniewska
Termin składania ofert: 2018-02-08 11:15:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 304

termin składania ofert został zmieniony na 08.02.2018r. godz. 11:15
Informacja o zebraniu wykonawców: Zamawiający podaje szczegółowe informacje dotyczące zebrania Wykonawców:
Termin zebrania: 18.01.2018 r. (czwartek) o godz. 10:00.
Miejsce zebrania: biuro budowy przy ul. Oleśnickiej 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, sala narad na I piętrze.
Podczas zebrania Zamawiający przedstawi krótką prezentację dotyczącą inwestycji, a następnie oprowadzi Wykonawców po terenie inwestycji.
W trakcie zebrania Wykonawcy będą mieli możliwość zgłoszenia zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W celu uniknięcia błędów zaleca się przekazanie Zamawiającemu zadawanych pytań pisemnie drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych od daty zebrania.
Zamawiający sporządzi zbiorczą informację z zebrania zawierającą w szczególności zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacja z zebrania udostępniona zostanie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
Udział w spotkaniu jest dobrowolny.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zmiana - 23.01.2018
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

Termin składania ofert został zmieniony na 08.02.2018r. godz. 11:15
atrzesniewska@gddkia.gov.pl drukuj
www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-,nazwa-,opis-,zakres-,oddzial-306,status-,typ_progu-,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC