KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Kategoria: przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Kruszenie gruzu.

Opis:
Zamawiający ogłasza pisemny przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzne przepisy KiZPS ,,Siarkopol" w likwidacji, na wykonanie zadania:
Kruszenie gruzu w ilości 1320 m3,
zdeponowanego w strefie Z-VII,
pochodzącego ze zlikwidowanych obiektów budowlanych.
Przedmiot zamówienia obejmuje kruszenie gruzu ze strefy Z-VII zabudowy przemysłowej Kopalni Siarki ,,Jeziórko", w ilości ok. 1320 m3 (ok.3 000 ton).
Gruz do kruszenia znajduje się w hałdach (uszkodzone płyty drogowe, podpory, słupy, betonowe podkłady kolejowe i gruz po obiektach), które wskaże Zamawiający.
Podstawowe warunki wykonania zadania.
1. Gruz betonowy należy skruszyć do frakcji 5 cm w ilości 400 ton, a pozostały do frakcji max 8 cm.
2. Kruszarka musi posiadać sprawny układ pomiarowy kruszonego gruzu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli ilości (ciężaru) kruszonego gruzu.
Szczegółowo opis i zakres rzeczowy zamówienia, wymagania Zamawiającego, warunki uczestnictwa w przetargu oraz opis kryteriów oceny ofert zawarto w ,,Warunkach zamówienia".

Specyfikacja:
Warunki zamówienia /WZ/.
Warunki zamówienia można odebrać:
a) bezpłatnie ze strony Zamawiającego www.siarkopol.pl, lub
b) bezpłatnie, pocztą elektroniczną - na wniosek przesłany e-mailem na adres: kw@siarkopol.pl, lub
c) osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wiesława Kosior - pok. nr 5, tel. 15 855 42 26, nr faksu: 15 855 51 61, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00; cena warunków zamówienia: 30,00 zł, lub
d) pocztą za zaliczeniem pocztowym - na pisemny lub przesłany faksem wniosek Wykonawcy (cena warunków zamówienia: 30,00 zł + opłata za przesłanie WZ).