KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów

Data wszczęcia postępowania: 2019-01-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Przedmiot zamówienia: Budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu”

Zamówienie obejmuje:
- budowę objazdu tymczasowego,
- rozbiórkę istniejącego wiaduktu,
- budowę wiaduktu stałego wraz z dojazdami do wiaduktu,
- rozbiórkę objazdu tymczasowego,
- zabezpieczenie i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia wymagany do wykonania przedmiotu zamówienia określony został w Dokumentacji Projektowej, tj. w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, STWiORB, przedmiarze robót i opisie technicznym.
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2411.1.2019
Termin realizacji: Proponowany termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020r., w tym:
1) Budowa objazdu tymczasowego – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy
2) Budowa wiaduktu stałego – do 30.04.2020 r.
3) Roboty drogowe, roboty rozbiórkowe objazdu tymczasowego oraz roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu - do 14.08.2020r.

Do terminu realizacji zamówienia wlicza się okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).
Zakres prac koniecznych do wykonania w 2019r.
Zakres prac koniecznych do wykonania w 2019 roku obejmuje wykonanie objazdu tymczasowego, rozebranie istniejącego wiaduktu i budowa nowego wiaduktu w zakresie wykonania fundamentów i podpór.

Zakres prac pozostałych do wykonania w 2020r.
Zakres prac pozostałych do wykonania w 2020 roku obejmuje kontynuację robót budowlanych przy wiadukcie stałym i dojazdach, rozbiórkę objazdu tymczasowego oraz roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 335 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta trzydzieści pięć tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji robót (T) – 15 % = 15 pkt
Zawodowa integracja osób (Z) – 5 % = 5 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiajacego wszelkie pliki zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub DjVu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Lesiak - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2019-02-05 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
pokój nr 1 - Kancelaria - Dziennik Podawczy
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
 
https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-,nazwa-,opis-,zakres-,oddzial-616,status-,typ_progu-,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC