KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Budowa mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa mostu przez rzekę Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn w km 256+771.
Przewidywany zakres projektowanej inwestycji obejmie następujące roboty:
1) rozbiórkę istniejącego mostu (połówkami) w km 256+771 drogi krajowej nr 74;
2) budowę nowego mostu wraz z dojazdami na odcinku od km 256+700 do
km 256+850;
3) umocnienie koryta i brzegów rzeki Wieprz;
4) budowę kanału technologicznego;
5) przebudowę zjazdów indywidualnych w km 256+757,20 i w km 256+842;
6) przebudowę pobocza przylegającego do zjazdu w km 256+839,5;
7) przebudowę sieci teletechnicznej,
8) zabezpieczenie na czas prowadzenia robot pozostałych istniejących sieci.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach II - IV SIWZ. Materiały stanowiące opis przedmiotu zamówienia zostały umieszczone na serwerze FTP w folderze Szczebrzeszyn.
Dane dostępu do serwera FTP:
Konto z możliwością odczyt:
Nazwa hosta: 193.46.186.29
Użytkownik: MS_o
Hasło: 9%<#r_uY
Numer przetargu: O.LU.D-3.2411.7.2019.mc
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany do dnia 31 sierpnia 2020 r. Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć wykonanie robót oraz ich odbiór ostateczny.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena – 60 % = 60 pkt
Doświadczenie Kierownika Budowy – 20 % = 20 pkt
Długość okresu gwarancji – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Cichecka tel. 81 534 92 57
Termin składania ofert: 2019-06-11 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
w Biurze Podawczym (Parter) pokój nr 3
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl