KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko)

Data wszczęcia postępowania: 2018-02-14
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń związanych z drogą (odwodnienie, oświetlenie drogowe) oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Długość odcinka objętego zamówieniem - 9,722 km.
Numer przetargu: O.KA.D-3.2410.9.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 23 miesiące od daty zawarcia umowy.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Minimalny termin realizacji wynosi 20 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
Wadium: TAK, 1 300 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion trzysta tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 %
Termin realizacji Kontraktu - 13 %
Personel Wykonawcy - 10 %
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni - 9 %
Równość podłużna nawierzchni - 8 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
a) bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl oraz
b) na serwerze FTP (z przyczyn technicznych) zastają zamieszczone SIWZ Tom I Rozdział 2 Formularz Kosztorysu ofertowego oraz TOM III - TOM V.

UWAGA!
Adres IP serwera FTP: 193.46.186.29
Nazwa Zasobu: S1_ETAP3
Użytkownik z prawami do odczytu: S1_ETAP3_o
Hasło użytkownika: VA)}Jh6%

Do transmisji danych należy używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Agnieszka Koczy
Termin składania ofert: 2018-04-12 10:45:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
w pokoju 303 (piętro III)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
akoczy@gddkia.gov.pl drukuj