KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)


Data wszczęcia postępowania: 2018-01-17
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice.
Przedmiot zamówienia: Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
Zakres projektowy:
• Wykonanie projektu wykonawczego, instrukcji obsługi i konserwacji, specyfikacji technicznych oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji dla budowy i użytkowania drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki).
Zakres Robót:
• Budowa drogi ekspresowej: S1 od km 27+700 do km 36+230, o nawierzchni z SMA oraz betonu cementowego w tunelach;
• Rozbudowa istniejących węzłów „Przybędza” i „Milówka” celem dopasowania geometrii i zapewnienia koniecznych relacji ruchowych z przedmiotowym odcinkiem drogi ekspresowej S1;
• Budowa Obwodu Utrzymania Drogi (OD) wraz z Centrum Zarządzania i Sterowania Tunelami;
• Przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową;
• Budowa dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg dojazdowych, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe);
• Budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych;
• Budowa przejazdów awaryjnych;
• Budowa obiektów inżynierskich (tunele, estakady, mosty, wiadukty) w ciągu drogi ekspresowej, w tym 2 tunele, 5 estakad, 3 mosty, 1 przejazd oraz 1 przejście dla zwierząt;
• Budowa systemu odwodnienia terenu;
• Budowa urządzeń ochrony środowiska;
• Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej;
• Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej;
• Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych;
• Budowa sieci teletechnicznej;
• Budowa oświetlenia drogowego;
• Budowa urządzeń BRD;
• Przebudowa i budowa nowych urządzeń wodnych i cieków dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
• Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
• Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
• Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
• Wykonanie wszelkich Robót wynikających z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
• Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu na odcinkach tunelowych;
• Budowa dróg technologicznych;
• Wykonanie wszystkich koniecznych robót związanych z przebudową i rozbiórką budynków i obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;
• Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;
• Wycinka kolidującej z inwestycją zieleni;
• Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;
• Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji;
• Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji;
• Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zakresu robót wynikającego z projektu budowlanego pn.: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S69 na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń” zatwierdzonego decyzją ZRID nr 4/2013 z dnia 16.04.2013r.
Numer przetargu: O.KA.D-3.2410.3.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca).
Minimalny termin realizacji wynosi 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 11 000 000,00 PLN (słownie złotych: jedenaście milionów 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (60)
Personel Wykonawcy (15)
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (9)
Równość podłużna nawierzchni (8)
Termin realizacji kontraktu (8)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna:
a) na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl oraz
b) na serwerze FTP (z przyczyn technicznych na serwerze FTP zostają zamieszczone załączniki do SIWZ TOM III oraz SIWZ TOM V).

W załączeniu poniżej instrukcja dostępu do pobrania w/w dokumentów z serwera FTP wraz z określeniem parametrów potrzebnych do zalogowania się i pobrania dokumentacji.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Sibik (email: bsibik@gddkia.gov.pl),
Natalia Szymura (email: nszymura@gddkia.gov.pl)
Termin składania ofert: 2018-06-13 10:45:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
pokój 303, III piętro
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Treść protestu dotyczącego ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: