KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Regulamin

REGULAMIN KRUSZYWA.NET

Art. 1. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
ADMINISTRATOR – KRUSZYWA.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-619), przy ul. Chałubińskiego 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000442198;
KRUSZYWA.NET - prowadzona przez Administratora platforma handlowo-usługowa on-line, w ramach której organizowane są aukcje oraz świadczone usługi, umożliwiające Użytkownikom za-mieszczanie ofert sprzedaży Towarów oraz świadczenia Usług, jak również ofert nabywania To-warów i Usług, w zakresie oferowanych przez platformę kategorii tematycznych
REGULAMIN - niniejszy Regulamin Kruszywa.net;
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Administratora w ramach Kruszywa.net, na zasadach określonych w Regulaminie;
SPRZEDAWCA - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary bądź Usługi innym Użytkownikom w ramach Kruszywa.net, niezależnie od charakteru Towaru bądź Usługi;
NABYWCA - Użytkownik kupujący Towary lub Usługi w ramach Kruszywa.net, niezależnie od cha-rakteru Towaru lub Usługi;
LICYTANT - Użytkownik uczestniczący w licytacji prowadzonej na wortalu Kruszywa.Net;
KONTO UŻYTKOWNIKA - prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (login), zabezpieczone hasłem dostępu konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Kruszywa.net;
REJESTRACJA - procedura zakładania Konta;
TOWAR i USŁUGA - rzeczy i usługi należące do kategorii tematycznych KRUSZYWA.NET, które mogą być przedmiotem ofert sprzedaży i kupna między Użytkownikami, na zasadach określonych w Regulaminie.
ART. 2. ZASADY KORZYSTANIA Z KRUSZYWA.NET
1. Użytkownikami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), których przedmiot działalności zgodny jest z profilem Kruszywa.Net.
2. Rejestracji, a także wszystkich dalszych czynności Użytkownika Kruszywa.net może dokonać osoba, która jest uprawniona do reprezentowania Użytkownika bądź pełnomocnik działający w oparciu o pełnomocnictwo wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania Użytkownika.
3. W celu Rejestracji, osoba uprawniona do reprezentacji Użytkownika wypełnia formularz rejestra-cyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot będzie występował w Kruszywa.net (login) oraz hasła, a także podaje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa). 
4. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji, Administrator tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu).
5. W terminie 30 dni od daty rejestracji, Użytkownik korzysta z bezpłatnego Pakietu Testowego, przypisanego do Użytkownika, korzystając z przypisanych do pakietu testowego funkcjonalności. 
6. Po upływie 30 dni od daty rejestracji, Użytkownik korzysta z pakietu bezpłatnego bądź doko-nuje wyboru odpłatnego abonamentu Standard, Premium, Prestige, z przypisanymi do abo-namentu funkcjonalnościami. Z chwilą dokonania wyboru odpłatnego abonamentu dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Kruszywa.Net, na warunkach określonych w Regula-minie.
7. Użytkownik może również zawrzeć z Administratorem umowę o świadczenie usług w formie pi-semnej. Po zawarciu Umowy, osoba reprezentująca Użytkownika dokonuje procedury rejestracyj-nej.
8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu w Kruszywa.Net, tj. wpisaniu loginu i ha-sła.
9. Użytkownik może korzystać z jednego konta.
10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Kon-ta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
11. Konto jest niezbywalne, z wyjątkiem zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części bądź przekształcenia formy prawnej, pod jaką funkcjonuje w obrocie Użytkownik.
12. Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta, bądź dostępu do wybranych usług świad-czonych przez Administratora w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu.
13. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Kruszywa.net materiałów wymaga zgody Administratora bądź właściciela materiałów i nie może naruszać Regu-laminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również naruszać interesów Admi-nistratora, Użytkowników oraz osób trzecich.
ART. 3. USŁUGI KRUSZYWA.NET
1. Administrator udostępnia Użytkownikom Kruszywa.net w celu zamieszczania ofert sprzedaży Towarów i Usług, ofert kupna Towarów i Usług, zawieranie umów sprzedaży Towarów oraz zamieszczania ofert pracy, na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu przekazuje Użyt-kownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
2. Administrator umożliwia Użytkownikom podejmowanie działań w ramach działów te-matycznych: Maszyny, Kruszywa, Serwis i Części, Transport.
3. W poszczególnych działach tematycznych Użytkownicy mogą zamieszczać oferty pracy. Wszelkie czynności związane z naborem pracownika oraz zawarciem umowy o pracę od-bywają się poza wortalem Kruszywa.Net.
4. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.
5. Administrator nie odpowiada za zgodność oferowanych przez Użytkowników Towarów i Usług ze stanem rzeczywistym.
ART. 4 ZAKRES UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKÓW
1. W ramach Kruszywa.net Użytkownicy mogą realizować uprawnienia w oparciu o udostępnione przez Administratora Abonamenty, które określają zakres dopuszczalnych czynności.
2. Zakres uprawnień Użytkowników w ramach abonamentu dostępny jest pod adresem: http://kruszywa.net/pl-PL/Profil/Abonamenty.
3. Zmiana Abonamentu następuje poprzez wypełnienie formularza w koncie Użytkownika.
4. Zmiana wywiera skutki od chwili odnotowania przez Administratora płatności za wybrany Abonament.
5. W ramach Kruszywa.net, na zasadach określonych w Regulaminie, Użytkownicy mogą również zawrzeć umowę sprzedaży Towarów oferowanych do sprzedaży w kategorii Maszyny, w trybie licytacji bądź za pomocą opcji Kup Teraz.
6. Użytkownik korzysta z pakietu abonamentowego po dokonaniu opłat, zgodnie z art. 9 Regulaminu. W przypadku 
ART. 5 SPRZEDAŻ TOWARÓW NA WORTALU KRUSZYWA.NET
1. Użytkownik korzystający z Abonamentu Standard, Premium bądź Prestige jest uprawniony do wystawienia Towarów do licytacji w dziale Maszyny, korzystając z aktywnego formular-za, w ilości przypisanej dla danego abonamentu.
2. Sprzedawca wystawiający Towar na licytacji określa:
A. informacje jawne, dostępne dla wszystkich Użytkowników Kruszywa.net.:
aa. login Sprzedawcy,
ab. informacje dotyczące Towaru, a w szczególności: jego rodzaj, nazwę, model, typ, pro-ducenta, datę produkcji, stopień zużycia oraz znane wady (w przypadku towarów używa-nych) oraz właściwości fizyczne (długość, szerokość wysokość, masę),
ac. Informacje, czy Towar objęty jest gwarancją i rękojmią oraz warunki i termin gwa-rancji i rękojmi,
ad. dokumentację fotograficzną,
ae. cenę wywołania,
af. informację, czy Sprzedawca określił cenę minimalną sprzedaży,
ag. datę zakończenia licytacji,
ah. informację, czy Sprzedawca może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży mimo osią-gnięcia ceny minimalnej,
ai. termin i sposób zapłaty za Towar,
aj. informację, w jakim terminie od daty zakończenia licytacji jest uprawniony do przyję-cia oferty najkorzystniejszej.
B. informacje dostępne dla Sprzedawcy i Administratora:
ba. informacje w pełni identyfikujące Sprzedawcę (m.in. tel. e-malie, adres),
bb. informacje identyfikujące towar (nr serii, nr VIN bądź inne oznaczenie),
bc. cenę minimalną, której osiągnięcie w toku licytacji wiąże Sprzedawcę do zawarcia umowy z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę w toku licytacji.
3. Sprzedawca dokonując opisu Towaru lub Usługi, jest obowiązany podawać rzetelne informacje. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za zgodność Towaru z jego opisem.
4. Opis Towaru kreuje w sposób dowolny Sprzedawca, z zachowaniem przepisów prawa bezwzględ-nie obowiązujących.
5. Opis Towaru nie może zawierać: 
- danych identyfikujących Sprzedającego w sposób szerszy niż opisany w regulaminie,
- zachęcania do zapoznania się z asortymentem Sprzedającego, oferowanym poza Kruszywa.net,
- treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym,
- zachęcania do dokonywania zakupów poza Kruszywa.net.
6. Administrator może usunąć z opisu Towaru treści naruszające Regulamin lub obowiązujące prze-pisy prawa.
7. Przedmiotem sprzedaży, jak również bezpłatnym dodatkiem do Towaru nie mogą być Towary, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, bądź których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje oraz przedmioty, którymi użytkow-nik nie jest uprawniony dysponować.
8. Poprzez wystawienie Towaru na licytację Użytkownik oświadcza, że obrót wystawionym To-warem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
9. Po zatwierdzeniu przez Sprzedawcę opisu Towaru, opis jest udostępniany w Kruszywa.net i z tą chwilą Sprzedawca jest związany treścią opisu.
10. Wystawiając Towar na licytacji Sprzedawca zapewnia, że nie dokona jego sprzedaży poza Kruszywa.net przez okres trwania licytacji.
ART. 6. PRZEBIEG LICYTACJI I ZAWARCIE UMOWY
1. Licytacja rozpoczyna się z datą wystawienia przez Sprzedawcę Towaru na licytacji.
2. Licytacja kończy się z datą określoną przez Sprzedawcę, bądź wybraniu przez innego Użytkownika opcji „Kup teraz”.
3. Użytkownik bierze udział w Licytacji poprzez złożenie oferty kupna lub poprzez wybór opcji „Kup Teraz”, za pomocą odpowiedniego formularz dostępnego na stronie Transakcji oraz potwi-erdzenie oferty.
4. Podczas trwania Licytacji Użytkownicy mogą zadawać Sprzedawcy pytania związane z jego ofertą na Kruszywa.net. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedawcy, który może udzielić odpowiedzi.
5. Licytant określa cenę maksymalną, jaką oferuje za wystawiony Towar. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, po każdej ofercie innego Licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej.
6. Oferty złożone w licytacji są wiążące dla Sprzedawcy od daty osiągnięcia ceny minimalnej lub wybrania przez innego Użytkownika opcji „Kup Teraz”, a dla Licytanta od daty złożenia oferty do czasu złożenia oferty korzystniejszej przez innego Licytanta, bądź wybrania przez innego Użyt-kownika opcji „Kup teraz”.
7. Wysokość kwoty postąpienia wznosi 1% ceny wywołania, określonej przez Sprzedawcę.
8. Z chwilą osiągnięcia ceny minimalnej, system ujawnia dane Sprzedawcy.
9. W trakcie licytacji Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, po warunkiem, że jest ona wyższa, niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.
10. Zakończenie licytacji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana, bądź wybrania przez Użytkownika opcji Kup Teraz. 
11. Sprzedawca może w każdym czasie zamknąć licytację. W przypadku zamknięcia licytacji zwycięzcę licytacji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia, pod warunkiem osiągnięcia ceny minimalnej, bądź wyrażenia przez Sprzedawcę woli sprzedaży za cenę niższą, niż minimalna.
12. Zwycięzcą licytacji jest Licytant, którego oferta była najwyższa w chwili zakończenia licytacji.
13. Jeżeli w trakcie licytacji nastąpiła kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie Towaru, Sprzedawca może zakończyć licytację bez ustalania jej wyniku.
14. Jeżeli w chwili zakończenia licytacji została osiągnięta cena minimalna, następuje przybicie na rzecz Licytanta, który zaoferował najwyższą cenę, poprzez umieszczenie na Kontach Sprzedawcy i Licytanta informacji o zwycięzcy licytacji (chwila przybicia).
15. Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Te-raz, Nabywca i Sprzedawca otrzymują z Kruszywa.net informacje obejmujące nazwę, adres, adres, telefon oraz e-mail kontaktowy.
16. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Licytantem, który zwyciężył licytację następuje z chwilą przybicia.
17. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest auto-matycznie powiadamiany.
18. Po zawarciu umowy, dalsze czynności związane z transakcją dokonywane są przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
19. Zarówno Nabywca, jak i Sprzedawca, po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Nabywcę skorzystania z opcji Kup Teraz, może dochodzić potwierdzenia zawarcia umowy w formie pisem-nej.
ART. 7. INNE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownik jest uprawniony do wyrażenia powszechnie dostępnej opinii o Towarach bądź Usługach oferowanych przez Użytkowników Kruszywa.net, przebiegu Transakcji i realizacji Umowy.
2. Użytkownik, którego dotyczy opinia, jest uprawniony do udzielenia odpowiedzi na komentarz.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi wobec Administratora oraz osób, których komentarze dotyczą.
4. Wpisy, komentarze i odpowiedzi do nich nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgaryzmów, bądź naruszać dobrego imienia Użytkowników ani osób trzecich jak również zawierać treści o cha-rakterze reklamowym.
5. Administrator jest uprawniony do usunięcia komentarza i odpowiedzi na komentarz, bądź ich części w przypadku, gdy zawierają treści o których mowa powyżej bądź naruszają przepisy prawa, prawa innych Użytkowników bądź osób trzecich.
ART. 8. ADMINISTRATOR
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
A. Działania i zaniechania Użytkowników podejmowane w ramach Kruszywa.net 
B. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów zawartych w ramach Transakcji, a w szczególności za jakość sprzedawanych Towarów i Usług, terminowość świ-adczeń oraz zdolność Użytkowników do realizacji zawartych umów,
C. zgodności opisywanych przez użytkowników Towarów i Usług ze stanem rzeczywistym.
2. Administrator jest uprawniony do zamieszczenia na stronie Kruszywa.net informacji o nier-zetelnym Użytkowniku w przypadku powzięcia udowodnionych informacji co do nieprawidłow-ości w opisach oferowanych Towarów bądź Usług lub nierzetelności w wykonywaniu zawartych umów.
3. Administrator jest uprawniony do żądania sprostowania opisu Towaru bądź Usługi w przypadku powzięcia informacji o ich nierzetelności, pod rygorem usunięcia informacji z Kruszywa.net.
4. W przypadku, naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, dobrego imienia Admini-stratora, innych Użytkowników bądź osób trzecich, Administrator jest uprawniony do zawieszenia na czas określony lub nieokreślony (do czasu usunięcia naruszeń) Konta Użytkownika, tj. ogra-niczenia na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Kruszywa.net, co nie wpływa na inne obowiązki Użytkownik wynikające z Umowy oraz Regulaminu.
5. Niezależnie od działań podejmowanych przez Administratora, Użytkownik ponosi pełną odpo-wiedzialność odszkodowawczą względem Administratora, innych Użytkowników i osób trzecich na zasadach określonych przepisami prawa.
6. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Administratora i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świ-adczonych w ramach Kruszywa.net. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie Transakcje, w których Użytkownik zaoferował lub złożył zapytanie ofertowe dotyczące Towarów lub Usług zostają usunięte.
ART. 9. OPŁATY
1. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Kruszywa.net są odpłatne.
2. Wynagrodzenie Administratora ma charakter abonamentu oraz prowizji.
3. Opłaty abonamentowe naliczane miesięcznie z góry, według zasad określonych dla poszczególnych rodzajów abonamentu, zgodnie z taryfikatorem zawartym na http://kruszywa.net/pl-PL/Profil/Abonamenty.
4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
5. Płatności dokonywane są w oparciu o przesłane Użytkownikowi faktury proforma z terminem płatności na pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku płatności, konto zostaje zablokowane do czasu dokonania płatności. Za okres zablokowania konta z powodu nie-terminowej płatności, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do proporcjonalnego obniżenia wysokości abonamentu ani roszczenia odszkodowawcze za brak możliwości korzystania z konta. Konto zostaje odblokowane w dniu zatwierdzenia przez Administratora wszystkich zaległych płat-ności.
6. Opłaty naliczane są za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy obowiązywania Abonamentu.
7. W przypadku zmiany Abonamentu, za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana rodzaju Abonamentu, nalicza się opłatę wyższą.
8. Prowizja naliczana jest od kwoty transakcji Towaru sprzedanego na wortalu Kruszywa.Net i wynosi 0,2 % kwoty określonej jako cena transakcji. Do zapłaty prowizji zobowiązany jest Sprzedawca lub Kupujący. Odpowiedzialność za zapłatę prowizji jest solidarna.
9. W przypadku nierzetelnego postępowania Użytkowników, tj. zawarcia umowy sprzedaży poza wortalem Kruszywa.net przez Sprzedawcę i innego Użytkownika za cenę nie niższą niż cena „Kup teraz”, Sprzedawca zapłaci na rzecz Administratora prowizję w wysokości 0,2 % ceny umowy za-wartej z Użytkownikiem. Za cenę równą cenie „Kup Teraz” uważa się również cenę niższą o 5 % od ceny określonej w wortalu Kruszywa.net jako cena „Kup teraz”.
10. Administrator dokumentuje naliczenia abonamentu oraz prowizji z użyciem danych Użytkownika, zawartych na jego Koncie Użytkownika. Dane te stanowią podstawę wystawienia przez Admini-stratora faktury VAT.
11. Użytkownik dokonuje zapłaty na rachunek bankowy Administratora wskazany w fakturze VAT.
ART. 10. OCHRONA DANYCH
1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obo-wiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celach związanych z działaniem Kruszywa.net, zgodnie o obowiązującą Polityką prywatności.
2. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane innym podmiotom w zakresie i w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w przepisach prawa.
3. Użytkownik nie jest upoważniony do ujawniania podmiotom trzecim informacji dotyczących in-nych Użytkowników, które uzyskał w związku z korzystaniem z Kruszywa.net ani do wykorzystywania tych danych w celach innych niż związane z realizacją czynności na wykonywanych w ramach Kruszywa.net.
ART. 11. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa na świadczenie usług przez Administratora na rzecz Użytkowników jest Umową zawartą na czas nieokreślony.
2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę Administratorowi, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, skierowanego na adres Administratora. Wypo-wiedzenie biegnie od dnia doręczenia oświadczenia Administratorowi. Umowa wygasa z upływem miesiąca, w którym Administratorowi doręczone zostało wypowiedzenie.
3. Użytkownik jest obowiązany do zakończenia licytacji rozpoczętych przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Administrator może w każdym czasie wypowiedzieć umowę Użytkownikowi, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy skierowanego na adres Użytkownika. Wypo-wiedzenie biegnie od dnia doręczenia oświadczenia Administratorowi. Umowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym Użytkownikowi doręczono oświadczenie o wypowiedzeniu.
5. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia i natychmiastowego zablokowania konta Użyt-kownika.
6. Postanowienie niniejszego Art. nie mają zastosowania, jeżeli inaczej stanowi umowa zawarta w formie pisemnej.
ART. 12. REKLAMACJE
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pise-mnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w worta-lu kruszywa.net, login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem re-klamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie w terminie 14 dni pod rygorem jej nierozpatrzenia.
4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania bądź uzupełnienia w trybie określonym w art. 12 ust. 3. Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 3 miesięcy od daty ujawnienia podstaw reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
ART. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Załączniki wskazane w treści Regulaminu stanowią jego integralną część i podlegają zmianom w trybie przewidzianym dla Regulaminu.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym możliwym zakresie, a w miejsce nieważnych postanowień mają zastosowania odpowiednie przepisy prawa.
3. Zmiany Regulaminu są wprowadzane jednostronnie przez Administratora i obowiązują obowiązują z początkiem miesiąca kalendarzowego następującego po ich ogłoszeniu.
4. W okresie od daty ogłoszenia zmian, do daty początku ich obowiązywania, treść zmian dostępna jest pod adresem http://kruszywa.net/pl-PL/Profil/Regulamin. Po tej dacie dostępny jest wyłącznie tekst jednolity Regulaminu.
5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Kruszywa.net na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 
6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Kruszywa.net będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kruszywa.Net Sp. z o.o.