KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

„Teraźniejszość i przyszłość surowców- nowe dane o kopalinach", B. Radwanek - Bąk, O.Kozłowska, PIG PIB

"Mapa geośrodowiskowa Polski II (MgśPII), opracowywana w PIG-PIB, w latach 2013-2019, przedstawia najistotniejsze aspekty związane z gospodarką surowcami naturalnymi: od aktualnej bazy zasobowej, przez perspektywiczną- uwzględniającą zapotrzebowanie na kopaliny w przyszłości przez aktualny stan po uwarunkowania środowiskowe, które mają istotny wpływa na wykorzystanie bazy kopalin na terenie kraju (...)".

Podczas konferencji "200 lat państwowego górnictwa w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" Dr hab. inż. Profesor nadzwyczajny  Barbara Radwanek Bąk oraz Dr Olimpia Kozłowska mówiły o szczególnie ważnej dla efektywnego korzystania z surowcowych zasobów naturalnych warstwie normatywnej Mapy- "Perspektywy i prognozy udokumentowania nowych złóż kopalin". Przedstawia ona dla całej Polski obszary, w których przeprowadzono prace badawcze, mające na celu rozpoznanie warunków geologiczno- górniczych występowania serii surowcowej oraz parametrów jakościowych dla większości kopalin. W efekcie przeprowadzonych prac zweryfikowano obszary występowania kopalin okruchowych wokół aglomeracji i dla korytarzy wybranych projektowych i budowanych dróg szybkiego ruchu. W ich obrębie wyznaczono i wstępnie udokumentowano (w kat.D) nowe obszary złożowe z zasobami oszacowanymi na ponad 9 miliardów ton kruszyw piaskowo-żwirowych. Są to obszary, któe w świetle perspektywicznych strategii europejskich można uznać za "rezerwy zasobowe", przy uwzględnieniu kryteriów bilansowości aktualnie obowiązujących dla każdej z kopalin.
Istotnym elementem racjonalnej gospodarki złożami jest ich ochrona. Dotyczy jej problem niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin. Na wspomnianej warstwie normatywnej przedstawione są szczegółowe dane o ponad 3800 miejsc nielegalnej eksploatacji.
Warstwa normatywna została ukończona i udostępniona 31.12.2015. Opracowanie kierowane jest do podmiotów gospodarczych prowadzących budowlaną działalność inwestycyjną lub wydobywczą lub do organów administracji państwowej, jako element wsparcia w planowaniu zarządzania przestrzenią terytoriów gmin, powiatów i województw.
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 (SMGP) 
Źródło: www.pgi.gov.pl ; Informacje: Konferencja "200 lat państwowego górnictwa w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość", Kielce 17-19.02.2016