KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

„Rozbudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 25 w m. Kuśnierz – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc niebezpiecznych”.

Data wszczęcia postępowania: 2018-05-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.
Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 25 w m. Kuśnierz – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc niebezpiecznych”.
Opis przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 25 w m. Kuśnierz – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc niebezpiecznych”.
Numer przetargu: GDDKiA.O.BY.D-3.2411.14.2018.32
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 120 dni od dnia zawarcia umowy z wyłączeniem okresu zimowego od 15 grudnia 2018 r. do 17 marca 2019 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 51 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Doświadczenie Kierownika robót drogowych (D) – 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Do pobrania na stronie Internetowej Zamawiającego, lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Sławomir Hetmaniak, tel. (52) 323 45 78.
Termin składania ofert: 2018-06-08 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać do dnia 08.06.2018 r. do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, pok. nr 15 (kancelaria).
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, pok. nr 6.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):