KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

„Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę”

Data wszczęcia postępowania: 2019-03-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
telefon: (0-42) 2339600. faks (0-42) 2339675
Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę”
Opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę”
Numer przetargu: O.Ł.D3.2411.5.2019.vk
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
do dnia 15.11.2020 r.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 550 000,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena (C) 60% = 60 pkt
2. Doświadczenie Kierownika Budowy (D) 20% = 20 pkt
3. Długość okresu gwarancyjnego (G) 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja jest dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Violetta Kuźbik
Termin składania ofert: 2019-03-29 11:00:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - biuro podawcze
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl