KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

„Rozbudowa drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska”

Data wszczęcia postępowania: 2019-03-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
telefon: (0-42) 2339600. faks (0-42) 2339675
Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska”
Opis przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska”
Numer przetargu: O.Ł.D3.2411.4.2019.dpw
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: do 30.11.2019 r.
Wadium: Tak.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Doświadczenie kierownika budowy - 30 % = 30 pkt
Okres gwarancji - 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Dorota Plich - Więclewska
Termin składania ofert: 2019-03-19 11:00:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, biuro podawcze
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl